Materiał Partnera

Czy wzniesienie hali stalowej wymaga zezwoleń urzędowych?

Czy wzniesienie hali stalowej wymaga zezwoleń urzędowych?

Przepisy dotyczące budowy zakładają różne procedury w zależności od tego, jaki jest rodzaj obiektu, który ma zostać wzniesiony. Część inwestycji nie wymaga przygotowywania żadnej dokumentacji ani występowania o zgodę. Niektóre obiekty wymienione w prawie budowlanym wymagają jedynie dokonania zgłoszenia. W przypadku budowy hali stalowej najczęściej w grę wchodzi wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Hale stalowe jako obiekty wykorzystywane w działalności gospodarczej i rolniczej

Hale stalowe to jedne z obiektów, jakie są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców chcących prowadzić działalność produkcyjną, handlową lub usługową w większości branż, które wymagają budynków o sporej kubaturze. Z hal stalowych korzystają też rolnicy zajmujący się uprawą, hodowlą lub świadczeniem usług agrotechnicznych. Hale są popularne w branżach związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną, a także rozrywkowo-widowiskową. Swoje powodzenie wśród inwestorów zawdzięczają korzystnemu stosunkowi ceny, jaką trzeba zapłacić za metr kwadratowy, bardzo dużym możliwościom adaptacji do konkretnych potrzeb, a także stosunkowo niewielkim kosztom utrzymania. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o budowie hali są stosunkowo skromne wymogi co do nośności gruntu, na którym będzie posadowiony budynek. Kluczowe znaczenie przesądzające nierzadko o wyborze technologii hali stalowej ma jednak czas, w jakim tego rodzaju obiekt może zostać ukończony. Liczy się tu zarówno moment rozpoczęcia inwestycji – poza przygotowywaniem stóp fundamentowych czy pracami nad układaniem posadzki większość robót może być realizowana także w zimie – jak i szansa na zamkniecie całego procesu wykonawczego w kilku lub kilkunastu tygodniach – wylicza przedstawiciel firmy PROFIX, specjalizującej się w projektowaniu i budowie hal stalowych dla przemysłu, handlu, spedycji  oraz rolnictwa.

Hale stalowe mają wiele zalet, które są szczególnie przydatne w przypadku większości firm zajmujących się działalnością produkcyjną i magazynową. Dzięki swojej specyficznej konstrukcji pozwalają na uzyskanie znacznej ilości przestrzeni, zarówno jeżeli chodzi o wysokość budynku, jak i jego długość i szerokość. Korzystając z właściwych rozwiązań technicznych, można zapewnić odpowiednią ilość miejsca bez wewnętrznych słupów, co daje dużą swobodę w zagospodarowaniu hali i planowaniu rozmieszczenia wszystkich elementów jej wyposażenia. Jednocześnie w razie potrzeby obiekt bez przeszkód podzielić na mniejsze strefy. Równie łatwo jest wyposażyć halę we wszystkie potrzebne systemy – wentylację i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje przeciwpożarowe, efektywne ogrzewanie, prawidłowe oświetlenie sztuczne, a w bardzo szerokim zakresie również zagwarantować dostęp światła naturalnego dzięki świetlikom dachowym czy dużym przeszkoleniom montowanych w ścianach zewnętrznych. Istotna jest też możliwość wykonania posadzki o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych.

Budowa hali stalowej daje możliwość łatwej rozbudowy obiektu i przystosowania go do innego rodzaju działalności. Proste są także wszelkiego rodzaju przebudowy, wymiana zamontowanych instalacji czy zmiany układu związane z modernizacją linii produkcyjnych lub zakupem nowych maszyn. Nie można też zapominać, że budowle tego typu są odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz niezwykle trwałe. Jednocześnie w razie konieczności demontażu budynku prace rozbiórkowe będą mogły być wykonane sprawnie i przy niedużych kosztach.

Proces inwestycyjny przy budowie hali stalowej

Budowa hali stalowej musi być jednak przygotowana równie starannie, jak w przypadku każdego innego budynku, tym bardziej że najczęściej obiekt tego rodzaju wymaga dostosowania do specyficznych potrzeb związanych z konkretną branżą i powinien w pełni uwzględniać specyfikę tego, w jaki sposób będzie wykorzystywany. Szczególnie ważne będzie więc możliwie precyzyjne określenie wszystkich zmiennych, które muszą być wzięte pod uwagę w projekcie. Na ogół na wstępnych etapach przygotowania się do budowy hali stalowej najistotniejsze będzie dokładne określenie potrzebnej przestrzeni, a zatem wielkości obiektu i planowanych obciążeń związanych z zainstalowanymi maszynami oraz urządzeniami pomocniczymi np. suwnicami. Przeanalizowana musi być też ilość i rodzaj potrzebnych okien i świetlików, bram oraz wejść czy doprowadzanych i rozprowadzanych po hali mediów, a także wszystkich instalacji od ogrzewania po wentylację.

Przeznaczenie obiektu ma też często wpływ na wybór miejsca, w którym zostanie wybudowany. Wśród najważniejszych czynników znajduje się zwykle odległość od dróg lub linii kolejowych, a także dostępność na konkretnym terenie linii energetycznych, dających dostęp do właściwej ilości mocy. Przy wielu technologiach kluczowa może być także sytuacja hydrologiczna np. możliwość korzystania z własnego ujęcia wody oraz odprowadzania jej po wykorzystaniu. Niektóre rodzaje działalności wymagają dostępu do odpowiednich zasobów naturalnych np. usytuowanych niedaleko źródeł kopalin czy też zakładów dostarczających potrzebne podzespoły. Zakres kwestii, które mają znaczenie przy planowaniu inwestycji i wpływają na ostateczny kształt hali, jest zwykle ściśle uzależniony od branży, w jakiej działa lub ma działać firma oraz skali prowadzonego biznesu.

Po przedstawieniu wszystkich najważniejszych założeń firma, która podejmuje się zaprojektowania i wykonania obiektu, będzie mogła przedstawić jego wstępną koncepcję, uwzględniającą wszystkie czynniki związane z usytuowaniem działki przeznaczonej pod budowę, uwarunkowaniami związanymi z dostępnością potrzebnych zasobów na konkretnym terenie czy typem proponowanej konstrukcji. Równie ważne będzie zgromadzenie wszystkich koniecznych zezwoleń, których ilość i rodzaj jest w dużej części uzależniony od rozmiarów obiektu i branży w której prowadzona jest działalność. W ramach koniecznej dokumentacji niezbędne może się okazać uzyskanie m.in. operatu wodnoprawnego, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Pozwolenie na budowę hali stalowej

Po ustaleniu wszystkich kwestii związanych z formalnymi i technicznymi możliwościami rozpoczęcia inwestycji oraz przygotowaniu koncepcji obiektu projektant może przystąpić do przygotowania projektu budowlanego, a także wystąpienia w imieniu inwestora o pozwolenie na budowę. Na tym etapie inwestor dysponuje już zwykle potrzebną dokumentacją geologiczną, a także ustaleniami co do możliwości doprowadzenia niezbędnych mediów oraz warunkami zabudowy. W ramach dokumentów koniecznych zarówno do uzyskania pozwolenia na budowę, jak i przeprowadzenia całej inwestycji projektant musi przygotować projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

W projekcie zagospodarowania działki znajdują się informacje związane z wymiarami budynku, jego usytuowaniem, odległościami od sąsiednich działek oraz istniejącej zabudowy. Powinny w nim być także dane na temat rozplanowania dróg wewnętrznych oraz położenie poszczególnych instalacji związanych z użytkowaniem budynku – m.in. wodno-kanalizacyjnych czy energetycznych. Kluczowe informacje są nanoszone na mapę, co pozwala na określenie dokładnej lokalizacji planowanych elementów, jednak dokumentacja zawiera również część opisową. W projekcie architektoniczno-budowlanym powinny znaleźć się podstawowe informacje o obiekcie, w tym opis jego funkcji, konstrukcji wraz z zastosowanymi rozwiązaniami, charakterystyki energetycznej, a także przewidzianych instalacji wraz z określeniem zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na etapie występowania o pozwolenie konieczne będzie też oświadczenie o możliwości doprowadzenia drogi, jeśli obiekt ma znajdować się przy drodze wojewódzkiej albo krajowej, geotechniczne warunki posadowienia, a jeżeli są w konkretnym przypadku wymagane, także wyniki badań geologiczno-inżynierskich. Integralną częścią projektu hali stalowej jest także projekt techniczny, jednak jest on potrzebny dopiero na etapie uzyskiwania zgody na użytkowanie.

Złożone dokumenty są sprawdzane pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, o ile istnieje dla danego terenu albo z wydanymi wcześniej warunkami zabudowy. Badana jest także kompletność dokumentacji, weryfikowane są potrzebne w konkretnym przypadku pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie. Na wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę urząd ma 65 dni.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy