Materiał Partnera

Dokumenty przy wypadkach przy pracy zgodnie z PIP

Dokumenty przy wypadkach przy pracy zgodnie z PIP

Wypadek przy pracy jest nieprzewidywalną konsekwencją zbiegu wielu okoliczności. Składają się na nie zarówno postępowanie pracownika, jak i czynniki środowiskowe, takie jak np. uszkodzenie narzędzia czy wada materiału. Postępowanie w takich wypadkach jest ściśle uregulowane przepisami prawa pracy oraz zaleceniami PiP. Jednym z takich zaleceń jest obowiązek przygotowania i złożenia konkretnych dokumentów.

Jak prawo definiuje wypadek przy pracy?

Nie każde zdarzenie, które miało miejsce na terenie zakładu, jest uznawane za wypadek przy pracy. Prawo precyzyjnie definiuje takie sytuacje, dzięki czemu jest możliwe wdrożenie wymaganych procedur i dochodzenie ewentualnych odszkodowań od ubezpieczyciela.  Wiąże się to również z konkretnymi obowiązkami, jakie leżą zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.

Wypadek przy pracy definiuje art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Zgodnie z jego treścią jest to zdarzenie, do którego doszło podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, zarówno po ich zleceniu, jak i z inicjatywy pracownika – także poza terenem zakładu pracy. Jednym z warunków jest też następstwo w postaci urazu lub śmierci pracownika.

Dokumentacja powypadkowa

Jednym z obowiązków, jakie prawo nakłada na pracownika i pracodawcę po wypadku przy pracy, jest sporządzenie dokumentacji powypadkowej. Ma ona na celu m.in. utrwalenie na piśmie przebiegu zdarzenia, które z jednej strony jest podstawą do dochodzenia odszkodowania. Z drugiej strony stanowi ona materiał niezbędny do oceny ryzyka zawodowego, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych zdarzenia czy też podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy.

Dokumenty wymagane w takich sytuacjach to:

  • zgłoszenie wypadku przy pracy – odpowiedni formularz przygotowuje się zarówno w przypadku, gdy poszkodowanym jest pracownik, jak i wówczas, kiedy urazu doznała osoba spoza załogi firmy, która przebywała na terenie zakładu i wykonywała zadania na rzecz pracodawcy,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – zawiera dane osób powołanych do zespołu powypadkowego i dane poszkodowanego oraz szczegółowy opis zdarzenia, z uwzględnieniem jego przyczyn, w tym wskazania i poparcia dowodami naruszeń przepisów przez pracodawcę lub pracownika (także ewentualnej nietrzeźwości),
  • karta wypadku – zawiera szczegółowe informacje dotyczące osoby poszkodowanej oraz przebiegu wypadku – dane identyfikacyjne, okoliczności zdarzenia, kwalifikację jako wypadek przy pracy lub nie, dane świadków informacje i dowody naruszenia przepisów BHP,
  • statystyczna karta wypadku GUS – zawiera dane liczbowe dotyczące zdarzenia. Są to informacje o liczbie dni niezdolności do pracy, liczbie osób poszkodowanych w wypadku, jego wpływie na pracę zakładu itp.

Jeśli wypadek miał miejsce poza terenem zakładu pracy, jest niezbędne przygotowanie dwóch dokumentów: zgłoszenia wypadku w drodze do pracy (z pracy) oraz karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

W przygotowaniu dokumentacji powypadkowej pomagają specjaliści z firm zajmujących się szkoleniami i obsługą z zakresu BHP. Zalicza się do nich również firma Adrem z Wrocławia. Sporządzenie protokołu powinno nastąpić w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia. Pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie lub przekazanie do poprawy. Dokumentacja może też zawierać materiały uzupełniające – szkice, zdjęcia, zapisy wyjaśnień poszkodowanego i świadków, dokumenty organów dochodzeniowych lub służby zdrowia. Dokumentację powypadkową przechowuje się przez 10 lat.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy