Materiał Partnera

Jak sytuacja geopolityczna wpływa na kurs walutowy?

Jak sytuacja geopolityczna wpływa na kurs walutowy?
Sytuacja geopolityczna to jeden z ważniejszych czynników kształtujących kurs walutowy. Cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej, czyli kurs walutowy, stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki międzynarodowej, dlatego wszelkie wahania i zmiany kursów są tak newralgiczne. Jakie czynniki geopolityczne doprowadzają do zmian kursów walutowych i jakie ma to znaczenie dla rynku walutowego?

W jaki sposób czynnik geopolityczny kształtuje kurs walutowy?

Czynniki geopolityczne, obok makroekonomicznych, takich jak PKB, bezrobocie, inflacja czy stopy procentowe, w znacznej mierze przyczyniają sią do kształtowania kursu walutowego. Kluczem do zrozumienia tego faktu jest uświadomienie sobie, że to nie tylko polityka monetarna i strategia rządu, np. wysokość podatków, decydują o atrakcyjności danej waluty, ale też inne czynniki, które rzutują na konkretne decyzje inwestorów. Związane jest to z pojęciem ryzyka inwestycyjnego, które zwiększa się, gdy inwestor nie ma pewności co do rozwoju sytuacji politycznej w danym państwie czy regionie i w efekcie traci zainteresowanie daną walutą, która przestaje być atrakcyjna. – Tłumaczy przedstawiciel kantoru internetowego Centnet.pl. – Działa to też w drugą stronę – wydarzenia o pozytywnym wydźwięku wpływają korzystnie na nastroje społeczne, w wyniku czego dana waluta staje się bardziej atrakcyjna i stabilna. Jeżeli jednak osoby inwestujące w waluty, czyli dokonujące transakcji kupna i sprzedaży, w wyniku szeroko pojętej sytuacji politycznej w kraju i na świecie tracą zaufanie do inwestycji w daną walutę, jej kurs zaczyna spadać. Wpływ na to mogą mieć wszelkie wydarzenia, a także zmieniające się w ich następstwie nastroje społeczne, które oddziałują na kształt polityki i bezpieczeństwa państw. Ponadto to w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej zależy również kondycja gospodarki, włączając w to ceny towarów, a więc procesy związane z eksportem i importem, co z kolei przekłada się na PKB, czyli istotny czynnik decydujący o kursie walutowym. Wszelkie niepokojące sytuacje polityczne, np. konflikty zbrojne, odbijają się bowiem na wzroście gospodarczym państw, co może zwiększać ryzyko inwestycyjne i przyczyniać się do wahań kursów.

Przykłady czynników geopolitycznych wpływających na kurs walutowy

O jakich dokładnie czynnikach mowa w kontekście kształtowania kursów walutowych? Chodzi tu o wszelkie wydarzenia mające wpływ na kształt sytuacji politycznej na świecie, takie jak:
  • Konflikty zbrojne – destabilizują nastroje społeczne i niekorzystnie wpływają na wzrost gospodarczy. Dotyczy to zarówno państwa będącego agresorem, jak i tego, które stało się przedmiotem agresji, czego przykładem może być sytuacja na Ukrainie z 2014 roku.
  • Wybory nowych władz – zarówno wybory prezydenckie, parlamentarne, jak i samorządowe, a także referenda mogą przyczyniać się do wahań w kursie walut.
  • Konflikty wewnętrzne – strajki, demonstracje.
  • Decyzje przedstawicieli władzy – nowe porozumienia, sojusze, nakładanie sankcji gospodarczych itp.
Wszystkie te wydarzenia i wynikające z nich zmiany nastrojów społecznych mogą doprowadzić do spadku lub wzrostu kursu danej waluty.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy