Materiał Partnera

Jak zarejestrować urządzenie w UDT?

Jak zarejestrować urządzenie w UDT?

Niedopełnienie obowiązków wynikających z konieczności uzyskanie dokumentów dopuszczających urządzenie do użytkowania oznacza konsekwencje prawno-karne. Zgodnie z przepisami Ustawy o dozorze technicznym (art. 63) każdy, kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Jakie urządzenia wymagają zarejestrowania w UDT?

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń objętych dozorem technicznym ich właściciel musi dopełnić formalności związanych z ich rejestracją. Będzie ona konieczna w przypadku wielu urządzeń transportu bliskiego w tym m.in. popularnych żurawi HDS, wind załadowczych do samochodów dostawczych i ciężarowych czy podnośników koszowych. Wymaga to złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego odpowiedniego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami.

Jak wygląda procedura rejestracji urządzenia w UDT?

Celem rejestracji urządzenia transportu bliskiego w UDT jest otrzymanie decyzji dopuszczającej je do eksploatacji. Niezbędne będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku – także przez portal eUDT – oraz dołączenie DTR wraz z danymi technicznymi urządzenia. Potrzebne będą także schematy układu hydraulicznego i elektrycznego, jak również certyfikat pochodzenia. W przypadku urządzeń nowych konieczne będą dokumenty rejestracyjne, uzyskane podczas zakupu a przy sprzęcie używanym poprzednie dopuszczenie do użytkowania. Po wpłynięciu zgłoszenia inspektor UDT określa termin wykonania badania odbiorczego.

Jak wygląda badanie odbiorcze?

Badanie odbiorcze jest prowadzone przez inspektora UDT w obecności właściciela urządzenia lub osoby przez niego upoważnionej. Obejmuje sprawdzenie zgodności przedstawionej dokumentacji ze stanem faktycznym np. informacji z tabliczek znamionowych. Urządzenia wcześniej eksploatowane są też dokładnie sprawdzane pod kątem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych układów wpływających na właściwe działanie sprzętu oraz bezpieczeństwo jego użytkowania. Jeśli wynik badania jest pozytywny, urządzenie z nadanym numerem identyfikacyjnym uzyskuje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia. Właściciel otrzyma też księgę rewizyjną urządzenia.

Firmy przygotowujące urządzenia UDT do rejestracji i serwisujące sprzęt tego rodzaju często zapewniają podczas odbioru obecność konserwatora z odpowiednimi uprawnieniami. Jest to możliwe np. w AMP Serwis, specjalizującej się także w sprzedaży żurawi HDS, kontenerów i wind samochodowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy