Materiał Partnera

Kim jest menedżer kontraktu?

Kim jest menedżer kontraktu?

Samo słowo menedżer jest dość dobrze rozpoznawalne i prawidłowo pojmowane jako określenie osoby, która kieruje jakimś, mniejszym lub większym zespołem osób, wykonujących wspólne i powiązane z sobą zadania. Wywodzi się ono oczywiście od angielskiego czasownika manage, czyli zarządzać, kierować. Pojęcie to zadomowiło się już na stałe w języku polskim i może oznaczać zarówno kierownika jakiegoś małego kilkuosobowego zespołu, jak i prezesa potężnej firmy. Kogo jednak opisuje wyrażenie „menedżer kontraktu”?

Kontrakt menedżerski a przepisy prawa

Oczywiście, skoro taki, a nie inny temat w tym miejscu podjęliśmy, oznacza to tylko jedno: we współczesnej gospodarce funkcjonują menedżerowie kontraktu, bo takich osób potrzebuje rynek. Zaznaczmy jednak zaraz na początku, że kontrakt menedżerski jest tzw. umową nienazwaną, jako że nie regulują jej przepisy kodeksu cywilnego, a w polskich ustawach jego definicja nie występuje. Zatem do kontraktu tego stosuje się po prostu tylko niektóre przepisy kodeksu cywilnego o zleceniach i zobowiązaniach, a także przepisy kodeksu spółek handlowych. Tak więc menedżer kontraktu wykonuje swoje zadania na podstawie umowy określającej wyłącznie jego obowiązki, lecz nie na podstawie umowy o pracę, w związku z czym nie podlega on służbowo ustanawiającemu zarząd, ani też nie pracuje pod jego kierownictwem. Bliżej problematykę angażowania menedżerów kontraktu do zarządzania przedsiębiorstwem lub jakimś konkretnym projektem, naświetlili nam specjaliści z firmy AKINT KRZYSZTOF KOZŁOWSKI z Warszawy, biorąc jako przykład branżę budowlaną.

Obowiązki menedżera kontraktu

Menedżerem kontraktu może być tak osoba fizyczna, jak i prawna albo też jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, lecz te dwie ostatnie z reguły wskazują w umowie konkretną osobę fizyczną, która w ich imieniu będzie wykonywała czynności zarządcze. Chociaż bywa tak, że menedżerowi kontraktu powierza się także zarządzanie całym przedsiębiorstwem lub firmą, to na ogół jego obowiązki sprowadzają się do kierowania dokładnie określonym w umowie zadaniem. W budownictwie najczęściej jest to nadzór inwestorski jakiejś bardzo konkretnej budowy. Jak łatwo można się domyślić, menedżer kontraktu w tej branży powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także musi mieć uprawnienia budowlane. Czynności, jakie może podejmować menedżer kontraktu, winny być określone umową, lecz przy inwestycjach budowlanych na ogół jego uprawnienia są nieograniczone, a do jego zadań w szczególności należy kontrola podległego personelu i podwykonawców, organizowanie dostaw, pełny nadzór techniczny oraz prowadzenie związanej z projektem dokumentacji. 

Pojęcie kontraktu menedżerskiego jest na tyle szerokie, że w zasadzie można nim objąć niemal każdą usługę. Pozostając w dalszym ciągu przy budownictwie, nietrudno wyobrazić sobie menedżera kontraktu zajmującego się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami, a w tym przeprowadzaniem obowiązkowych przeglądów elektrycznych czy też projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy