Materiał Partnera

Kto może reprezentować podatnika przed urzędem skarbowym?

Kto może reprezentować podatnika przed urzędem skarbowym?

Mnogość przepisów podatkowych, które mogą być niezrozumiałe i mylące sprawia, że dla wielu podatników postępowania podatkowe są skomplikowane, trudne i stresujące. Szczególnie jeśli grożą mu konsekwencje za niedopełnienie obowiązków. W takich sytuacjach przydaje się wsparcie specjalistów z dziedziny polityki fiskalnej, którzy mogą reprezentować podatnika przed urzędem skarbowym.

Kto może zostać pełnomocnikiem w sprawach podatkowych?

Pełnomocnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona. To oznacza, że nie może to być firma, a więc np. biuro rachunkowe, ale może to być pracownik takiego biura. Co więcej, jeśli pełnomocnikiem zostanie profesjonalny podmiot (np. doradca podatkowy lub prawnik), może on samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa oraz innych dokumentów z tym związanych. Możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed urzędem skarbowym ogólnego (do wszystkich spraw), szczególnego (w konkretnej sprawie), a także do doręczeń albo podpisywania e-deklaracji lub deklaracji papierowych.

I choć pełnomocnik może reprezentować nas we wszystkich sprawach podatkowych, są czynności, których musimy dokonać osobiście. Dotyczy to m.in. sytuacji, w których niezbędne jest stawienie się na przesłuchanie w charakterze strony lub świadka. Niemniej nasz pełnomocnik może asystować przy przesłuchaniu i udzielać nam wsparcia oraz pomocy prawnej.

Reprezentacja doradcy podatkowego przed urzędem skarbowym

Podatnika może reprezentować przed urzędem skarbowym dowolna osoba. Jednak najlepiej, jeśli będzie to doradca podatkowy, np. z Kancelarii Elżbiety Pabiś z Wrocławia. Jest to bowiem specjalista, który posiada zarówno wiedzę prawnika, jak i doradcy finansowego, a więc doskonale orientuje się w instrumentach systemu fiskalnego. Ma to znaczenie nie tylko wówczas, kiedy podatnikowi grożą konsekwencje z powodu niedopełnienia obowiązków, ale również wtedy, kiedy nie zgadza się on z decyzją tego organu i chce wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Doradca podatkowy chroni interesy podatników poprzez wsparcie merytoryczne i dąży do tego, by podatnik zapłacił kwotę podatku nie niższą i nie wyższą niż należna na podstawie obowiązującego prawa. Skorzystać z jego usług mogą osoby prywatne, a także przedsiębiorcy – nie tylko w sytuacji, kiedy organy skarbowe rozpoczną kontrolę lub postępowanie, ale w każdym momencie, w którym przepisy podatkowe będą niejednoznaczne lub niejasne.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy