Materiał Partnera

Wymagania prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków

Wymagania prawne dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków
Mieszkanie w domu jednorodzinnym to nie tylko przyjemność, którą możemy czerpać z faktu posiadania własnego ogródka, lecz również wynikające z tego obowiązki. Przydomowa oczyszczalnia ścieków okazuje się niezbędna, jeśli mieszkamy na terenie, na którym niemożliwe jest podłączenie się do kanalizacji zbiorczej, czy to z powodów środowiskowych czy finansowych. Jakie zatem wymogi prawne trzeba spełnić, aby móc z niej korzystać? Idealnym rozwiązaniem związanym z odprowadzeniem ścieków z naszej posesji jest podłączenie się do systemu kanalizacji zbiorczej. Gwarantuje to wygodę oraz oszczędność czasu, którego nie tracimy na nadzorowanie całego procesu. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jeśli bowiem budowa takiego systemu nie przyniosłaby oczekiwanej korzyści dla środowiska lub powodowałby nadmierne koszty, na przykład w przypadku, gdy na kilometr takiej sieci przypadałoby mniej niż 120 mieszkańców, pozostaje nam przydomowa oczyszczalnia. Jakie wiążą się nią wymagania prawne?

Prawo wodne

Najważniejsze zasady związane z funkcjonowaniem przydomowej oczyszczalni reguluje Ustawa z dnia 18 lipa 2001 roku o Prawie wodnym. Zgodnie z jej brzmieniem zastosowanie takiej oczyszczalni jest możliwe, jeśli nie istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, a także jeśli ilość gromadzonych ścieków nie przekracza 5m 3/d. W przeciwnym razie konieczna jest opinia terenowego inspektora środowiska.
Na posiadacza każdej przydomowej oczyszczalni nakłada się również obowiązek utrzymania czystości oraz porządku. Nie zawsze jednak można odprowadzać ścieki do ziemi – przestrzega specjalista z przedsiębiorstwa produkującego oczyszczalnie FRUKKOJest to zabronione na obszarach chronionych, związanych z występowaniem na nich określonej zwierzyny, w nadmorskim pasie technicznym i w odległości mniejszej niż 1 km od kąpielisk oraz plaż publicznych, a także w przypadku, gdy ścieki miałaby zanieczyścić wody podziemne. 

Pozostałe warunki

Polskie prawo reguluje także pozostałe kwestie, związane z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim budynek, którego wykorzystywanie jest związane z odprowadzeniem ścieków, przed oddaniem do użytku musi spełniać odpowiednie normy, min. powinny być zastosowane w nim środki techniczne, chroniące środowisko, a także musi spełniać określone standardy emisyjne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ścieki mogą być odprowadzane do ziemi tylko w obrębie gruntu, stanowiącego naszą własność. Ich ilość nie może przekraczać 5,0m 3/d, zawartość zawiesin ogólnych musi być w nich zredukowana o minimum 50%. Zalecana miąższość warstwy gruntu, oddzielającej je od wód podziemnych, to co najmniej 1,5 m. Nie bez znaczenia jest również miejsce usytuowania oczyszczalni. Wedle wymagań prawnych, osadniki podziemne, służące do wstępnego oczyszczania ścieków, mogą znajdować się w bliskim sąsiedztwie innych budynków, o ile ścieki są odpowietrzane w odległości 0,6 m powyżej krawędzi okien i drzwi. Z kolei przewód rozsączający kanalizację musi znajdować się co najmniej 30 metrów od studni, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy