certyfikat Freelancer
7 maja 2018

Suplementy do dyplomu Europass – dlaczego warto?

Suplementy do dyplomu Europass nie zastąpią samego dyplomu. Dzięki nim dyplom ten nie zostanie też automatycznie uznany z formalnego punktu widzenia przez zagraniczne instytucje naukowe i pracodawców. Ale brak takiego suplementu potrafi istotnie obniżyć naszą konkurencyjność na rynku pracy. Co takiego sprawia, że warto go jednak posiadać?

Europass to inicjatywa umożliwiająca pełne zaprezentowanie kompetencji naukowych czy zawodowych przez absolwentów ubiegających się o pracę bądź miejsce na uczelni na terenie Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także krajów kandydujących do UE. Oprócz CV, tzw. paszportu językowego i dokumentu poświadczającego odbycie zagranicznych staży kluczowym elementem w portfolio Europass są właśnie suplementy do dyplomu naukowego lub do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Pierwszy rodzaj suplementów od 2005 roku wydawany jest wraz z oryginałem dyplomu przez uczelnię, w której kształcił się jego posiadacz, drugi zaś – przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Możemy dodatkowo wystąpić o wydanie suplementu nie tylko po polsku, ale też w języku obcym.

Co zawiera suplement

Warto się o taki dokument postarać, ponieważ treść samego dyplomu zwykle nie jest wystarczająco precyzyjna, by na tej podstawie zapoznać się dokładnie z kompetencjami zdobytymi przez osobę, która może się takim dyplomem pochwalić. Suplement do dyplomu Europass zawiera natomiast szczegółowy opis umiejętności, którymi dysponuje posiadacz dyplomu, zakres przyswojonego w trakcie nauki materiału, informacje o odbytych praktykach oraz ewentualnych osiągnięciach dodatkowych. Suplement wskazuje też zawody, do wykonywania których uprawnia zdobycie danego dyplomu (aczkolwiek trzeba pamiętać, że na terenie niektórych państw członkowskich UE wymagane może być spełnienie różnych warunków dodatkowych, zależnie od profesji).

Praktyczne zastosowanie

Dokument ten pozwala potencjalnemu pracodawcy porównać kandydatury kilku starających się o pracę osób, które cechuje podobny poziom i zakres wykształcenia, ale które są absolwentami np. różnych uczelni albo pochodzą z różnych krajów.

Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy ubiegamy się o posadę za granicą – zwraca uwagę przedstawiciel policealnego studium medycznego Dental Service w Szczecinie.

Pracodawcy chętnie zapoznają się z suplementami do dyplomu Europass, jako że struktura tych ostatnich jest jednolita we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co znacząco zwiększa przejrzystość i czytelność samego dyplomu. Posiadanie takiego suplementu coraz częściej staje się więc ogólnie obowiązującym standardem, takim samym jak choćby przedłożenie CV czy listu motywacyjnego w procesie rekrutacji na wybrane przez nas stanowisko.