Podatnik
11 maja 2020

Dlaczego warto skapitalizować rentę?

Kapitalizacja renty otrzymywanej na podstawie przepisów prawa prywatnego, a nie ze środków publicznych polega na tym, że z ważnych powodów Sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Dlaczego jest to opłacalne?

Renta wypłacana na podstawie różnych przepisów prawnych

Zacznijmy od tego, że renta to nie tylko świadczenie, które powszechnie kojarzy się z jej wypłacaniem ze środków publicznych, np. renta otrzymywana z ZUS z tytułu częściowej lub całkowitej utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu stanu zdrowia, lub z powodu wypadku w drodze do pracy, z pracy i w pracy, renta rodzinna albo renta socjalna. Przepisy prawa prywatnego, tj. przepisy Kodeksu cywilnego gwarantują również wypłatę  renty związanej z wystąpieniem szkody na osobie. Chodzi w tym przypadku m.in. o sytuacje takie jak uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia. Na podstawie art. 447 Kodeksu cywilnego możliwa jest jej kapitalizacja.

Na czym polega kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty polega na zamianie comiesięcznych wypłat renty na jednorazową, całkowitą wypłatę odszkodowania. Poszkodowany, który doznał uszczerbku na swoim zdrowiu w wyniku wypadku dzięki jednorazowo wypłaconej kwocie, otrzymuje od razu zastrzyk gotówki, którą może przeznaczyć na leczenie i niezbędną rehabilitację.

Dlaczego warto z niej skorzystać?

Otrzymanie dużej sumy pieniędzy w jednej transzy zamiast w wielu mniejszych wypłatach rozłożonych w czasie to nie jedyna korzyść z kapitalizacji renty. Jak tłumaczy pracownik firmy Meritum Sp. J. w Bielsko-Białej:

Dzięki kapitalizacji jednorazowa wypłata odszkodowania umożliwia przekwalifikowanie się w celu wykonywania innego zawodu, podjęcie studiów wyższych, otwarcie własnej działalności gospodarczej, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Pieniądze te mogą być również przeznaczone na inwestycje, np. zakup mieszkania na wynajem albo spłatę pożyczek.

Dodajmy, że wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od wysokości uzyskiwanych świadczeń okresowych. Oblicza się je, biorąc pod uwagę wysokość comiesięcznego wypłacanego świadczenia i mnożąc ją przez przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą ma ono być wypłacane poszkodowanemu. Jeżeli poszkodowany jest w podeszłym wieku i renta została mu przyznana dożywotnio, w celu ustalenia okresu trwania obowiązku wypłaty renty Sąd powinien wziąć pod uwagę aktualny wiek poszkodowanego, jego średnią długość życia i inflację.

Kapitalizacja renty może nastąpić na drodze postępowania sądowego lub poprzez zawarcie ugody z ubezpieczycielem. Zawsze należy rozważyć, czy kapitalizacja renty będzie w danym przypadku korzystna. Warto skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem lub udać się do jednej z firm zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań.