przedawnienie zobowiazania podatkowego doradca podatkowy Podatnik
14 listopada 2021

Kiedy i w jakich sytuacjach mamy do czynienia z przedawnieniem zobowiązań podatkowych?         

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem nabycia rzeczy. Konieczne do rozpoczęcia jego biegu może również okazać się uprawomocnienie sądowe o nabyciu majątku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że możliwość dochodzenia zapłaty podatku jest ograniczona w czasie. Dzieje się to za sprawą przepisów regulujących przedawnienia zobowiązań podatkowych. W jakich sytuacjach podatki ulegają przedawnieniu? Wyjaśniamy.

Kiedy następuje przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby: na mocy prawa, czyli będą to podatki dochodowe lub podatki VAT oraz w wyniku doręczenia decyzji podatkowej, czyli m.in. podatków od nieruchomości, spadków oraz darowizn. W zależności od konkretnego rodzaju termin przedawnienia może się od siebie różnić, dlatego też chcąc dowiedzieć się, czy organy podatkowe mają prawo domagać się od nas zapłaty należności, warto skorzystać z doradztwa podatkowego w Warszawie udzielanego przez pracowników biura księgowego Kognitariat.

Do podatków wynikających z mocy prawa odnosi się art. 70 Ordynacji podatkowej, stanowiący o tym, że zobowiązania przedawniają się z upływem 5 lat. Liczone są one od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Z kolei o przedawnianiach powstałych w wyniku doręczenia decyzji mówi art. 68 Ordynacji podatkowej i podaje, że zobowiązanie nie powstaje, jeżeli decyzja została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniał obowiązek podatkowy.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego będzie natomiast oznaczać, że po określonym czasie, podatnik nie musi regulować świadczenia, a organy podatkowe nie mogą wymagać od niego zapłaty.

W jakich sytuacjach podatki się nie przedawniają?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedawnianiu nie ulegają zobowiązania zabezpieczone hipoteką oraz zastawem skarbowym. Niemniej jednak po upływie konkretnej daty, świadczenia te mogą być egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Specjaliści z biura rachunkowego Kognitariat Warszawa Śródmieście wskazują na to, że przedawnieniu nie ulega także podatek od spadków i darowizn w zakresie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych na drodze darowizn, lub na polecenie darczyńcy, w momencie, gdy obowiązek ten powstał na skutek powołania się podatnika przed organem podatkowym w celu czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej na okoliczność darowizny.

Ponadto w niektórych przypadkach przedawnieniu nie podlega również podatek od czynności cywilnoprawnych.