podzial majatku Podatnik
16 sierpnia 2016

Podział majątku podczas sprawy rozwodowej

Prawo rodzinne jest skomplikowaną dziedziną prawa, zwłaszcza gdy pojawiają się sprawy, w których na pierwszy plan wysuwają się emocje oraz kwestie pozasądowe. Jedną z takich sytuacji jest rozwód oraz podział majątku w jego trakcie. Co należy o nim wiedzieć i jak się przygotować?

Podział majątku w przypadku zgody małżonków w kwestii podziału

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału majątku, mogą tego dokonać w formie umowy notarialnej zarówno przed rozpoczęciem postępowania rozwodowego jak i w trakcie trwania procesu. Wynagrodzenie notariusza można negocjować. Maksymalna taksa notarialna wyliczana jest od od wartości umowy tj. wartości majątku wspólnego. Umowa podziału majątku w formie aktu notarialnego ma taka samą moc prawną jak orzeczenie sądowe.

Także w pozwie rozwodowym można zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego. Należy mieć jednak na względzie fakt, iż sąd uwzględni nasz wniosek wyłącznie jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Po ustaniu wspólności majątkowej, co następuje m.in. na skutek rozwodu, separacji, można wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Należy złożyć go do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, opłata od wniosku wynosi 300 zł.

Podział majątku bez zgody małżonków co do podziału

Jeżeli małżonkowie nie są zgodni co do sposobu podziału majątku wspólnego pozostaje sądowe uregulowanie tej kwestii.

Tak jak w przypadku zgodnego wniosku małżonków o podział majątku wspólnego, tak i w przypadku rozbieżnych stanowisk w tym zakresie, wniosek złożony w sądzie prowadzącym postępowanie rozwodowe może zostać rozpatrzony przez sąd jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na podział majątku już po zakończeniu sprawy rozwodowej, powinni złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Bez względu na wartość majątku wspólnego, wniosek podlega stałej opłacie w wysokości 1000 zł. Postępowanie prowadzone jest w trybie nieprocesowym.

Zasadą jest, iż małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednak na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec nierówne udziały. Aby sąd ustalił nierówne udziały muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki: przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu oraz istnienie ważnych powodów. Warto zwrócić uwagę, iż kwestia winy w rozkładzie pożycia nie pozostaje bez znaczenia przy rozpatrywaniu wniosku o ustalenie nierównych udziałów. Przyjmuje się, iż przepis stanowiący o możliwości ustalenia nierównych udziałów nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy co do tego, że zaniedbywał obowiązki względem rodziny – wyjaśnia Iwona Zygmunt-Kamińska – właścicielka kancelarii prawnej z siedzibą w Warszawie, która specjalizuje się w prawie rodzinnym – jej pracownicy reprezentują klientów w sprawach o rozwód i separację.