Podatnik
26 kwietnia 2017

Zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT w 2017 roku

Z początkiem bieżącego roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji VAT. Zmianie uległ przede wszystkim zakres informacji, jakie muszą być uwzględnianie w ewidencji od początku 2017 roku.

Obowiązujące od stycznia regulacje wprowadza ustawa z 13. 05. 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – mówi ekspert z Biura Rachunkowo-Księgowego PLUS w Katowicach.

Co pozostało bez zmian?

Ustawa o VAT pozostała niezmieniona w części stanowiącej o istnieniu samego prowadzenia ewidencji podatkowej. Musi być ona prowadzona przez wszystkich podatników, z wyjątkiem tych, którzy wykonują czynności zwolnione z podatku od towarów i usług, a także wtedy, gdy sama sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Co musi znaleźć się w nowej ewidencji?

Ewidencja VAT misi zawierać wszystkie niezbędne dane do sporządzenia deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej. Oznacza to, że musi ona obejmować dane potrzebne do określenia:

  • przedmiotu i podstawy opodatkowania
  • kwoty podatku należnego
  • korekt podatku należnego
  • kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny
  • korekt podatku naliczonego
  • kwoty podlegającej wpłacie do US
  • kwoty podlegającej zwrotowi z US.

Większy zakres ujawnianych informacji

W myśl nowelizacji, ewidencja VAT w 2017 powinna uwzględniać inne dane, dzięki którym będzie możliwa identyfikacja poszczególnych transakcji. Zaliczyć tu można nr identyfikacji kontrahenta na potrzeby podatku czy podatku wartości dodanej.

Nowy sposób prowadzenia ewidencji

Zmiana ordynacji podatkowej nakłada też na podatnika zupełnie nowy obowiązek, dotyczący formy prowadzenia ewidencji. W myśl nowych przepisów ewidencja VAT musi być prowadzona w formie elektronicznej, a więc z pomocą programów komputerowych. Na dostosowanie się do tych wymogów podatnicy mają jednak nieco więcej czasu, gdyż zacznie on obowiązywać dopiero w 2018 roku.