wypowiedzenie umowy o prace Pracodawca
14 września 2021

Czym może być spowodowana utrata zaufania do pracownika?

Pracodawca powinien mieć zaufanie do zatrudnianych pracowników, szczególnie tych na wyższych szczeblach. W przeciwnym razie powierzanie im zadań będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Czym może być spowodowana utrata zaufania do pracownika? Czy może być ona podstawą do rozwiązania umowy o pracę, a jeśli tak, to co może zrobić w tej sytuacji pracownik? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Utrata zaufania do pracownika

Utrata zaufania do pracownika to pojęcie nieostre. Brak jest jego definicji w Kodeksie pracy czy innych aktach prawnych. W orzecznictwie wypracowano jednak definicję pojęcia odwrotnego, czyli zaufania do pracownika. Na jej podstawie można wywnioskować, kiedy pracodawca może utracić zaufanie do zatrudnionej osoby.

Pojęcie zaufania do pracownika zostało zdefiniowane między innymi w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2018 r. o sygnaturze akt II PK 75/17. Zgodnie z treścią orzeczenia, zaufanie oparte jest na przekonaniu, iż na danej osobie można polegać, ponieważ wykonuje ona swoje obowiązki sumiennie i starannie, a dodatkowo osoba ta wiąże swoją przyszłość z aktualnym pracodawcą i jest wobec niego lojalna.

Utrata zaufania do pracownika jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Utrata zaufania do pracownika może być związana z daleko idącymi dla pracownika konsekwencjami. Pracodawca może bowiem wręczyć tej osobie wypowiedzenie umowy o pracę. W takiej sytuacji zawsze będzie to rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Utrata zaufania do pracownika nie jest bowiem podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Należy jednak pamiętać, że utrata zaufania do pracownika nie jest bezwzględną podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, w szczególności wypowiedzenie z tej przyczyny nie może być oparte wyłącznie na subiektywnych odczuciach pracodawcy, lecz na konkretnych sytuacjach i zachowaniach, które obiektywnie uzasadniają utratę zaufania do pracownika przez pracodawcę. Przedmiotowe zagadnienie doczekało się licznych orzeczeń Sądów Powszechnych, oraz Sądu Najwyższego.

Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego wypowiedzenia. Fachową pomoc w zakresie jego sporządzenia otrzymamy w Kancelarii Radcy Prawnego Wojciecha Chmuraka w Szczecinie.

Sytuacje skutkujące utratą zaufania do pracownika

Przykładem zachowania, na skutek którego pracodawca może utracić zaufanie do pracownika, mogą być powtarzające się pomyłki przy rozliczeniach. Może to dotyczyć zarówno pracowników fizycznych, takich jak magazynierzy, czy umysłowych, takich jak księgowe, które ze szczególną uważnością powinny podchodzić do swoich obowiązków.

Utrata zaufania przez pracodawcę wiązać się może także z cięższymi przewinieniami ze strony pracownika. Mogą to być na przykład uzasadnione podejrzenie kradzieży, które jest poparte zeznaniami świadków czy nagraniem z monitoringu lub ciągłe i bezpodstawne odmawianie wykonywania poleceń służbowych przez pracownika. Warto podkreślić, że zazwyczaj odmowa wykonania polecenia służbowego może stanowić podstawę nawet do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.