Pomiar hałasu Pracodawca
15 lutego 2021

Pomiar hałasu na stanowisku pracy

Hałas, czyli dźwięki o wysokim natężeniu jest nie tylko uciążliwy – na stanowisku pracy może być również czynnikiem stanowiącym bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia. Dlatego w zakładach, gdzie mamy do czynienia z hałasem, konieczne jest przeprowadzenie stosownych pomiarów. Pozwalają one między innymi ocenić stopień zagrożenia, a także określić stosowne metody zapobiegania ewentualnemu niebezpieczeństwu.

Kiedy należy wykonywać pomiary hałasu?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011, każdy pracodawca w terminie do 30 dni od rozpoczęcia działalności ma obowiązek wykonać badania i pomiary czynników szkodliwych – w tym również hałasu. Co więcej, w określonych sytuacjach pomiary powinny być powtarzalne regularnie w celu ustalenia czy i w jakim stopniu poziom hałasu na danym stanowisku przekracza wartość najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). Przykładowo: jeśli podczas badania poziom hałasu jest wyższy 0,2-0,5 wartości NDN, pomiary powinny być powtarzane co najmniej raz na dwa lata. Jeśli poziom hałasu jest wyższy niż 0,5 wartości NDN, pomiar należy powtarzać najmniej raz do roku. Z kolei jeśli podczas dwóch ostatnich pomiarów poziom hałasu nie przekroczył 0,2 wartości NDN, dozwolone jest zaprzestanie wykonywania dalszych pomiarów. O jakich konkretnie wartościach mowa? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, NDN hałasu przy 8-godzinnej ekspozycji pracownika na dźwięk wynosi 85 dB, maksymalny poziom dźwięku A jest nie większy, niż 115 dB, natomiast szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać 135 dB. Ponadto pomiary hałasu wykonuje się każdorazowo, jeśli na danym stanowisku doszło do zmiany, np. w kwestii wyposażenia technicznego.

Kto może wykonywać pomiary hałasu?

Pomiary hałasu to trudne zadanie, wymagającego dużego doświadczenia, odpowiedniej wiedzy oraz specjalistycznego sprzętu – nie wystarczy użyć powszechnie dostępnych na rynku mierników hałasu, by móc ocenić, czy na danym stanowisku natężenie dźwięków nie przekracza norm. Zgodnie z przywołanym już Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do wykonania pomiarów upoważnione są akredytowane laboratoria – usługi tego typu znajdziemy między innymi w ofercie Laboratorium Badawczego LBG. Tylko korzystając z pomocy specjalistów możemy mieć pewność, że pomiary zostały wykonane z obowiązującymi normami.

Metody pomiarów

Do wykonania pomiarów hałasu wykorzystuje się kilka strategii pomiarowych. Są to:

  •        Pomiar z podziałem na czynności – stosowany jest w zakładach, gdzie jeden pracownik wykonuje zadania na kilku stanowiskach, a na każdym z nich jest wystawiony na działanie hałasu o innym natężeniu. Metoda ta pozwala zmierzyć nie tylko poziom hałasu, ale również czas, w jakim pracownik jest na niego narażony
  •        Pomiar stanowiskowy – polega na mierzeniu hałasu na tych samym stanowiskach pracy, w reprezentatywnych punktach. Metoda ta zalecana jest w zakładach, gdzie na jednym stanowisku wykonywane są różne zadania, generujące hałas o różnym natężeniu. Każdy pomiar trwa minimum 5 godzin.
  •        Pomiar całodniowy – wykonywany jest na grupie pracowników, z których każdy wykonuje bardzo dużą różnych czynności w trudnych do określenia przedziałach czasowych. Pomiar przeprowadzany jest w kilku sesjach analitycznych.