Pomiary w miejscu pracy Pracodawca
24 lipca 2021

Pomiary wykonywane w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nakłada na pracodawcę obowiązek określenia czynników szkodliwych dla zdrowia i wykonanie badań ich stężenia nie później niż 30 dni od rozpoczęcia działalności. Przeprowadzone badania mają na celu wyeliminowanie szkodliwych czynników i stworzenie zatrudnionym odpowiednich warunków do pracy. 

Jak przeprowadza się pomiary zapylenia?

Jednym z przeprowadzanych pomiarów środowiska pracy jest badanie zapylenia, w tym określenie ilości:

  • pyłu całkowitego,
  • pył respirabilnego,
  • wolnej krystalicznej krzemionki (WKK).

Do oznaczania ilości pyłu całkowitego używa się metody filtracyjno-wagowej, polegającej na zasysaniu przez filtr pomiarowy zapylonego powietrza z określonym strumieniem objętości we wskazanym czasie. Następnie oblicza się stężenie pyłu całkowitego. Będzie to stosunek masy pyłu, znajdującego się na filtrze do objętości przefiltrowanego powietrza.
Aby wskazać ilość pyłu respirabilnego, zasysa się zapylone powietrze przez mikrocyklon oraz filtr pomiarowy. Jego stężenie oblicza się jako stosunek masy pyłu na filtrze do objętości przefiltrowanego powietrza.

Oznaczanie zawartości wolnej krzemionki krystalicznej odbywa się metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni. – Zaznacza pracownik Centrum Badawczo-Rozwojowe Palab. – W jej trakcie wykorzystuje się selektywną absorpcję promieniowania podczerwonego przez krzemionkę i jej zależność w stosunku do zawartości kwarcu w badanej próbce pyłu.

Na czym polegają pomiary substancji toksycznych?

Oznaczenia substancji toksycznych to wskazania ilości pyłów i dymów spawalniczych, metalicznych oraz związków organicznych metodą chromatografii gazowej, kwasy i alkalia. Chromatografia gazowa wykorzystuje zjawisko występowania oddziaływań międzycząsteczkowych i wypełnienia kolumn.

Analizowana substancja najpierw wprowadzana jest w fazę gazową, a następnie w takiej formie podawana na kolumnę. Potem próbka porywana jest przez gaz nośny. W kolumnie następuje rozdział mieszaniny na związki chemiczne. Na jej wyjściu umieszczony jest detektor, mierzący stężenie składników mieszaniny w gazie nośnym.

Jak mierzy się częstotliwość drgań miejscowych i ogólnych?

W ramach badania częstotliwości drgań miejscowych i ogólnych mierzy się przyspieszenie drgań za pomocą detektorów oraz filtrów ważenia, wbudowanych w wibrometr. Pomiary przeprowadza się w trzech prostopadłych do siebie kierunkach, a wielkością określającą drgania jest suma wektorowa przyspieszeń drgań trzech kierunkowych.

Jakie jest prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy?

Pomiarów oświetlenia w miejscu pracy powinno dokonywać się co najmniej raz na dwa lata. Do ich przeprowadzania służy lumenomierz. Zalecana ilość światła zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Przykładowo, dla pracy biurowej będzie to 500 lumenów, dla warsztatu spawalniczego 300 lumenów.

Jakich norm hałasu nie powinny być przekraczane w środowisku pracy?

Równie ważne co oświetlenie w środowisku pracy, jest poziom panującego w nim hałasu. Maksymalny to 85 decybeli. Moc akustyczną maszyn mierzy się w komorach oraz pomieszczeniach pogłosowych i bezechowych.

Wyżej wymienione wyniki badań powinny znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego. Służy ona weryfikacji zagrożeń w środowisku pracy, które mogą spowodować pogorszenie się stanu zdrowia pracownika oraz kwestii związanych z tym, jak te zagrożenia wyeliminować lub zniwelować.