Szkolenie BHP Pracodawca
10 lutego 2021

Zasady odbywania szkoleń BHP w zakładach pracy. Co powinien wiedzieć każdy pracodawca?

Niezależnie od prowadzonej działalności, każdy pracodawca ma obowiązek zapoznania wszystkich pracowników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbywa się to poprzez przeszkolenie w zakresie BHP, podczas którego, pracownicy oprócz podstawowych zasad, zostają zapoznani między innymi z ryzykiem, jakie niesie za sobą praca na konkretnym stanowisku. Udział w szkoleniu nie tylko wpływa na jakość i komfort pracy, ale również ma znaczenie dla wizerunku danego przedsiębiorstwa, a także pracodawcy. Sprawdźmy, co powinien wiedzieć każdy pracodawca na temat szkoleń BHP.

Szkolenia BHP dla pracowników

Pracodawca ma obowiązek skierowania wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a także tych pracujących na terenie danej firmy, na szkolenie w zakresie BHP. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego rozpoczęcia pracy w danym miejscu, a także na konkretnym stanowisku. – mówi specjalista z firmy Dante-BHP w Lubinie, zajmującej się organizacją szkoleń BHP.  – Szkolenie BHP powinni przejść wszyscy pracownicy, a w szczególności ci, których praca obarczona jest wysokim ryzykiem. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w godzinach pracy, na koszt pracodawcy. Podzielone są one na szkolenie wstępne, obowiązkowe dla wszystkich nowych osób, a także szkolenia okresowe, które przeznaczone są wyłącznie dla określonej grupy pracowników.

Jak przebiega wstępne szkolenie BHP?

W szkoleniu wstępnym udział musi wziąć każdy nowy pracownik, a także studenci lub uczniowie odbywający praktykę zawodową. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pierwszy z wymienionych ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, a także tymi obowiązującymi na terenie konkretnego zakładu pracy. Co więcej, pracownicy zostają zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Bardzo ważne jest, aby instruktaż ogólny został dopasowany do działania konkretnej firmy, a co więcej, szkolenie przeprowadzone musi być przez wykwalifikowanego pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, tak, aby mieć pewność co do jakości przekazywanej wiedzy. Z kolei podczas instruktażu stanowiskowego, pracownik dowiaduje się, jakie ryzyko zawodowe wiąże się z jego stanowiskiem, jakie może nieść ono za sobą zagrożenia i jakie istnieją sposoby ochrony przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Następnie szkolenie wstępne BHP musi zostać udokumentowane poprzez podpisanie oświadczenia przez uczestników, natomiast zadaniem pracodawcy jest wypełnienie i umieszczenie wraz z oświadczeniem w aktach osobowych pracownika, tzw. karty szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników

Szkolenia okresowe to pewnego rodzaju aktualizacja wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapoznanie się ze zmieniającymi się zasadami w zakresie BHP.
Szkolenia okresowe odbywać powinni:

•   Pracodawcy oraz inne osoby obejmujące stanowiska kierownicze, np. brygadziści,

•   Pracownicy obejmujący stanowiska robotnicze,

•   Pracownicy administracyjno-biurowi,

•   Pracownicy inżynieryjno-techniczni, między innymi technolodzy oraz organizatorzy produkcji,

•   Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inne osoby, których stanowiska wiążą się z niebezpiecznymi czynnikami zdrowotnymi.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP zazwyczaj powinny być organizowane w czasie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. W przypadku osób na stanowiskach robotniczych pracodawca powinien im zapewnić możliwość udziału w szkoleniu okresowym w ciągu 3 lat, jednak w sytuacji, gdy ryzyko wypadku jest szczególnie duże, owo szkolenie powinno mieć miejsce nie rzadziej niż raz w roku. Uczestnicy szkolenia przede wszystkim aktualizują swoją wiedzę na temat zasad BHP, zagrożeń wynikających z ich pracy, poznają metody ochrony, a także zasady postępowania w razie potencjalnych wypadków. Zakończenie szkolenia BHP wymaga przeprowadzenia egzaminu, a następnie potwierdzenia uczestnictwa specjalnym zaświadczeniem, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego BHP?

Z okresowego szkolenia BHP może zostać zwolniony pracownik, który odbył je u innego pracodawcy i posiada aktualne zaświadczenie potwierdzającego jego udział. Ponadto, zwolnione mogą być również osoby, które odbyły szkolenie na inne stanowisko, którego zakres tematyczny pokrywa się z obecnie wykonywaną pracą.