ceny transferowe - dokumentacja Przedsiębiorca
13 czerwca 2020

Ceny transferowe i wymagana treść dokumentacji – local file, master file, country by country reporting

Dokumentacja cen transferowych to ważny element działalności, który potwierdza prawidłowe stosowanie cen między powiązanymi podmiotami. Częste zmiany w kwestiach prawnych sprawiają, że podatnicy powinni na bieżąco się z nimi zapoznawać, aby uniknąć nieprawidłowości. Obecnie dokumentacja cen transferowych powinna w treści zawierać trzy elementy: local file, master file oraz country by country reporting.

Dokumentacja cen transferowych – obowiązek sporządzenia

W poprzednich przepisach podatkowych wskazywano obowiązek sporządzania dokumentacji od wartości przychodów i kosztów (co do zasady), przy czym próg wynosił 2 mln euro. Aktualnie ustawa o CIT wskazuje, że podmioty powiązane w dokumentacji za rok 2019 powinny wskazać, że wszelkie ceny transferowe ustalone zostały w zgodzie z zasadą rynkową. Przepisy jasno wskazują określone progi kwotowe dla kontrolowanej transakcji o jednorodnym charakterze, które dotyczą obowiązku dokumentacyjnego. Progi kwotowe kształtują się następująco:

  • 10 mln zł netto w transakcji towarowej (np. sprzedaż środków trwałych) lub finansowej,
  • 2 mln zł netto w odniesieniu do usługowej transakcji lub innej,
  • 100 tys. zł netto w przypadku transakcji, jakie są prowadzone z podmiotami mającymi siedzibę w rajach podatkowych.

Zmiany te, zgodne z przepisami odnoszą się także do kwestii kalkulacji wartości transakcji, odnosząc ją do kwot netto. Jest to uzasadnione zasadą neutralności podatku VAT. Podkreślić należy, że nie wszystkie podmioty są zobowiązane do tworzenia dokumentacji cen transferowych. Z obowiązku są zwolnieni podatnicy dokonujący transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, po spełnieniu właściwych warunków. Po pierwsze, należy wykazać w danym roku podatkowym dochód (dotyczy to każdego z podmiotów), a po drugie konieczny jest brak korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego. W sporządzaniu dokumentacji cen transferowych pomagają dorady podatkowi, tacy jak chociażby Ceny Transferowe.

Local Life, Master Life i Country by country reporting

W treści dokumentacji cen transferowych powinny znaleźć się trzy elementy. Local Life, czyli dokumentacja lokalna powinna zawierać informacje o obrotach finansowych, dane związane z podmiotami powiązanymi, dokumenty źródłowe oraz opisy przebiegu transakcji i innych istotnych zdarzeń.

Jeśli chodzi o dokumentację grupową (Master life), odnosi się ona do wskazania podmiotu, który sporządza dokument, polityki cen transferowych, danych o strukturze organizacyjnej grupy, sytuacji finansowej grupy, czy też zakresu i przedmiotu jej działania.

W przypadku raportów, jakie sporządzają kraje – CbCR (Country by country reporting) wskazać należy, że muszą one zawierać sprawozdanie o wysokości zapłaconego podatku, wysokości dochodów, a także miejscach prowadzenia działalności jednostek niezależnych, w tym także zakładów zagranicznych, które należą do grupy kapitałowej (w danym roku podatkowym).