deklaracja INTRASTAT Przedsiębiorca
30 sierpnia 2022

Czym jest deklaracja INTRASTAT?

Rozbudowane międzynarodowe łańcuchy dostaw oraz integracja wielu przedsiębiorstw z globalnym rynkiem sprawia, że jednym z ważniejszych obszarów działalności staje się obsługa spedycji i zarządzanie przepływem towarów. W przypadku handlu prowadzonego z krajami spoza Unii Europejskiej wciąż oznacza to konieczność dbania o formalności podatkowo-celne. Znacznie mniejsza ilość obowiązków łączy się z handlem wewnątrzwspólnotowym.

Kogo dotyczy deklaracja INTRASTAT?

Firmy prowadzące intensywną wymianę towarową z partnerami handlowymi działającymi na terenie innych państw muszą się liczyć z koniecznością przestrzegania wielu procedur formalnych związanych z tworzeniem obszernej dokumentacji oraz wyliczeniem i uiszczeniem zobowiązań wynikających z istniejących taryf celnych. Transport międzynarodowy związany z obrotem między krajami należącymi do UE, a także państw, które zawarły z nią porozumienia, nie wymaga jednak rozbudowanej obsługi. Przy takiej działalności firmy będą musiały przygotować i złożyć deklarację INTRASTAT. Obowiązek jej wypełnienia jest uzależniony od wielkości obrotów uzyskiwanych przez daną firmę. Progi, od których będzie to wymagane, są podawane przez GUS. Obecnie INTERSTAT jest obligatoryjny wówczas, gdy w poprzednim albo bieżącym roku sprawozdawczym obroty wyniosły więcej niż 4 miliony złotych przy przywozie i 2 miliony złotych przy wywozie towarów. Podmioty, które przekroczyły te wartości, są uznawane za objęte tzw. progiem podstawowym. Próg szczegółowy dotyczy przedsiębiorstw, których przywóz był na poziomie powyżej 65 milionów złotych, a wywóz przekroczył 108 milionów złotych.

Co musi się znaleźć w deklaracji INTRASTAT?

Zakres informacji podawanych w przygotowanej deklaracji INTERSTAT jest uzależniony od tego, czy firma jest objęta progiem podstawowym, czy szczegółowym. Dla firm objętych progiem podstawowym będą to dane na temat okresu sprawozdawczego, którego dotyczy deklaracja, jej rodzaju i izby celnej, gdzie ma ona trafić. Konieczne okaże się też wskazanie odbiorcy towaru, jego nadawcy lub ich przedstawiciela, a ponadto podanie wartości fakturowej, liczby i numeru pozycji zestawienia oraz dołączenie opisu towaru. Nie obejdzie się bez informacji o kodzie kraju, rodzaju transakcji i towaru i przekazaniu masy albo ilości towaru. Firmy objęte progiem szczegółowym są zobligowane do określenia kodu warunków dostawy, kodu rodzaju transportu, a także wartości statystycznej i łącznej wartości statystycznej wyrażonej w złotych polskich. Zarówno przy progu podstawowym, jak i szczegółowym trzeba podać podmiot i osobę wypełniającą dokument.

Obsługa celna, w tym przygotowywanie deklaracji INTERSTAT, a także magazynowanie oraz spedycja międzynarodowa i krajowa są specjalnością firmy Diera, która zajmuje się kompleksową obsługą towarów wysyłanych transportem kołowym, drogą morską i lotniczą.