Dokumenty budynku Przedsiębiorca
18 października 2021

Czym jest książka obiektu budowlanego?

Prowadzenie książki obiektu budowlanego to obowiązek właściciela lub zarządcy każdego budynku z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. To także obowiązek dla właścicieli lub zarządców obiektów niebędących budynkami, których projekty są objęte obowiązkiem sprawdzania. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej, jak zakłada się książkę obiektu budowlanego i jakie informacje się w niej znajdują.

Zakładanie książki obiektu budowlanego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (w skrócie KOB), książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania. Jak mówią nam przedstawiciele firmy BAKS z Katowic, KOB jest zbiorem najważniejszych dokumentów, w których określane są okoliczności eksploatacji obiektu. Książka obiektu budowlanego musi być prowadzona systematycznie i skrupulatnie podczas całego okresu eksploatacji obiektu. Jak wspomnieliśmy, prowadzenie KOB to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku, przy czym trzeba zaznaczyć, że założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego można powierzyć firmie zewnętrznej. Przykład: współpraca wspólnoty mieszkaniowej z firmą, która oferuje założenie książki obiektu budowlanego, a do tego pomoc w okresowych kontrolach oraz przeglądach technicznych, kosztorysowaniu (np. koniecznych remontów, napraw) i wszelkich sprawach związanych z dokumentacją budowlaną.

Co zawiera książka obiektu budowlanego?

Choć w Polsce nawet recepty są już przekazywane SMS-ami, a wiele spraw urzędowych możemy załatwić przez Internet, książka obiektu budowlanego to książka papierowa. Jest przygotowywana zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym Rozporządzeniu. Ma format A4 i zawiera rubryki, w których umieszcza się wymagane rodzaje wpisów. Do książki dołącza się również odpowiednie dokumenty dotyczące eksploatacji obiektu.

Wpisy i dokumenty dotyczą przede wszystkim ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektu, protokoły z przeprowadzanych kontroli itp. Wpisy w książce obiektu budowlanego muszą się cechować jednoznacznością i zwięzłością. Jeśli na przykład w wyniku kontroli instalacji wskazana zostanie konieczność wymiany danego fragmentu, to informacja na ten temat musi znaleźć się w KOB. Gdy właściwe prace zostaną wykonane i zaakceptowane, te dane również trafiają do książki obiektu budowlanego.

Właściciele, zarządcy i firmy oferujące prowadzenie KOB bardzo często prowadzą też swoje książki w wersji elektronicznej, by łatwo docierać do konkretnych danych i bezpiecznie je archiwizować, przy czym forma papierowa wciąż jest obowiązkowa.