Pieczątka notarialna Przedsiębiorca
6 marca 2021

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Zdarzają się sytuacje i okoliczności, kiedy nie możemy osobiście załatwić swoich spraw w urzędzie lub uczestniczyć w czynnościach prawnych. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest nadanie innej osobie pełnomocnictwa. Taka osoba działa wtedy w naszym imieniu załatwiając istotne sprawy. Czym dokładnie jest pełnomocnictwo notarialne?

Co to jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo według Kodeksu cywilnego jest upoważnieniem osoby trzeciej do reprezentowania interesów w konkretnej sytuacji. Dzięki niemu osoba, która zostaje pełnomocnikiem może w świetle prawa wykonywać określone czynności prawne. Warto jednak zaznaczyć, że pełnomocnictwo nie jest umową.

Każda osoba, która zostaje pisemnie upoważniona przez zainteresowanego do wykonania ściśle określonych czynności, jest w świetle prawa przedstawicielem jego interesów i zastępuje go w niektórych działaniach. Pełnomocnik działa w naszym imieniu oraz na naszą korzyść.

Jak mówi notariusz z Kancelarii Notarialnej Sławomira Puczyłowskiego: Pełnomocnictwo może mieć różne formy. Jednak na każdym dokumencie muszą być umieszczone dane osobowe obydwu stron oraz przedmiot pełnomocnictwa. Dzięki temu jest to czytelny i niepodważalny dowód zakresu oraz możliwości działań pełnomocnika. Wszystkie informacje są jasno określone w takim dokumencie, dlatego jest bezpieczny dla obu stron.

Wyróżnia się pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej, ale coraz częściej się od niego odchodzi na rzecz sporządzanego dokumentu u notariusza. Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym udzielane jest do wykonania czynności zwykłego zarządu. Do nich należą reprezentowanie mocodawcy przed organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, czy Narodowym Funduszem Zdrowia. Według prawa taka forma jest szczególnie wymagana na przykład do sprzedaży przedsiębiorstwa lub udziału w licytacji.

Kolejną formą pełnomocnictwa jest akt notarialny. Taki dokument jest wymagany w sprawach związanych z nieruchomościami. Pełnomocnictwo notarialne jest dobrym wyborem, ponieważ zostanie sformułowane zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będzie więc możliwości zakwestionowania aktu, a dodatkowo pełnomocnik może używać dokumentu w wielu instytucjach i przy różnych czynnościach.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać osoba, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych. Według kodeksu cywilnego dopuszczone jest także upoważnienie osoby, która ma ograniczone zdolności do czynności prawnych. Należą do nich osoby małoletnie powyżej 13. roku życia oraz wobec których orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe lub ustanowiono doradcę tymczasowego. Jednak najczęściej pełnomocnikami zostają osoby pełnoletnie z najbliższego otoczenia zainteresowanego.

Pełnomocnictwo traci swoją ważność w przypadku śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Należy pamiętać, że ten dokument może być w każdej chwili odwołany. Jedynym wyjątkiem jest zrzeknięcie się takiego prawa przez mocodawcę lub jeżeli zainteresowanego i pełnomocnika wiąże jakiś stosunek prawny, taki jak umowa przedwstępna sprzedaży.