Przedsiębiorca
28 marca 2019

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, codziennie zawieramy różnego rodzaju umowy cywilno-prawne. Może nie podpisujemy tak często np. umów o pracę, ale już każde zakupy, czy kliknięcie, że przeczytaliśmy i akceptujemy regulamin serwisu internetowego czy sklepu, jest zawarciem tego typu umowy. Niestety często robimy to dosyć automatycznie, nie pamiętając, że jak każda umowa ta również ma dla nas określone konsekwencje.

Czym jest umowa cywilno-prawna?

Zawarcie umowy w sensie cywilno-prawnym dochodzi do skutku, kiedy dwie lub więcej stron składają zgodne oświadczenia woli. Mówimy wtedy, że powstał stosunek prawny o określonej w umowie treści. Każda ze stron zgadza się na obowiązki wynikające ze złożonych oświadczeń

Co powinna zawierać taka umowa?

Polskie prawo cywilne pozwala osobom zawierającym umowy na dużą swobodę w kształtowaniu ich treści, jednak spełnione muszą być pewne warunki. Nie można na przykład zawierać w niej punktów, które są niezgodne z ogólnie panującym prawem czy zasadom współżycia społecznego. W każdej umowie powinny być wyszczególnione strony zawierające tę umowę, jej przedmiot oraz cena czy wynagrodzenie. Często w umowie zawarte też są dające gwarancje bezpieczeństwa – klauzule.

Takie zapisy o kwestiach dodatkowych zabezpieczają interesy stron poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktów w drodze jej realizacji. W wielu zawieranych umowach może to być na przykład punkt o karach umownych przy niewywiązaniu się z przedmiotu umowy.

Kto może nam udzielić wsparcia przy zawieraniu takiej umowy?

Umiejętne zawieranie umów dla osób dbających o swoje interesy, powinno mieć wysoki priorytet. Niestety nie zawsze dysponujemy wystarczającą wiedzą o tym, co nam przysługuje czy czego wymaga od nas w danej kwestii prawo. Trudności mogą dotyczyć weryfikowania czy ustalania treści, samego zawarcia, wykonania i ewentualnej późniejszej z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej. Dlatego przy podpisywaniu umów warto skorzystać z pomocy radców czy kancelarii prawnych.

Spytaliśmy w Kancelarii Adwokackiej Piotra Wojtaszka, czy często udzielana jest pomoc prawna w tym zakresie.

Bardzo często sporządzamy i opiniujemy umowy cywilno-prawne i umowy handlowe, sporządzamy pisma. W zakresie różnego typu postępowań cywilnych Kancelaria udziela pomocy w negocjacjach pomiędzy stronami na wszystkich ich etapach.

Co ważne z pomocy prawnej możemy skorzystać w ramach jednorazowych porad, ale również obsługi wskazanej sprawy lub obsługi ryczałtowej rozliczanej miesięcznie, jeśli różnego rodzaju umowy cywilno-prawne zawieramy regularnie.