Przedsiębiorca
27 października 2017

Na czym polega audyt finansowy? Podstawowe informacje

Kto podlega audytowi księgowemu?

Kwestie audytu księgowego reguluje ustawa o rachunkowości. Obowiązkowi sporządzenia audytu podlega wiele jednostek gospodarczych: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, spółki akcyjne (poza spółkami będącymi na dzień bilansowy w organizacji), a także jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ponadto, audyt obejmuje jednostki które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • ich średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego osiągnęła równowartości co najmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych stanowiły równowartości co najmniej 5 000 000 euro.

Audytowi można też poddać się dobrowolnie. Z takiej sposobności chętnie korzystają m.in. właściciele prywatnych przedsiębiorstw, a także uczelnie i organizacje pożytku publicznego. Przeprowadzony audyt czyni daną jednostkę jeszcze bardziej wiarygodną, a nierzadko pozwala poprawić efektywność w zakresie działania i porządkowania procesów kontrolnych.

Na czym polegają badania księgowe?

Badania księgowe w ramach audytu są prowadzone przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta księgowego. To zawód zaufania publicznego, dlatego osoba go wykonująca powinna cechować się uczciwością, bezstronnością i rzetelnością. Niezbędna jest też precyzja działania.

W trakcie przeprowadzania audytu, rewident stosuje testy i procedury, które mają wykazać prawdziwość danych widniejących w sprawozdaniu finansowym. Do danych tych zalicza się przede wszystkim poziom zobowiązań, wartość sprzedaży i wysokość posiadanych środków pieniężnych – objaśnia przedstawiciel biura rachunkowego Ratium z Poznania.

Jakie testy i procedury stosuje rewident? Jest ich bardzo wiele. Do standardowych czynności należą: przegląd zawartych umów, uzgadnianie kwot dokumentów źródłowych oraz potwierdzanie sald środków pieniężnych i pożyczek bankowych. Duże znaczenie odgrywa też obserwacja inwentaryzacji zapasów, bezpośredni kontakt z prawnikami spółki i rozmowy z pracownikami. Tylko kompleksowo przeprowadzony audyt spełni swoją rolę, stanowiąc podstawę do oceny wiarygodności sprawozdania finansowego danej jednostki gospodarczej.