Przedsiębiorca
21 września 2017

Na czym polega fuzja firm? Najważniejsze informacje

Fuzja (łączenie) firm to jedna z najpowszechniejszych form koncentracji kapitału oraz majątku przedsiębiorstw. Połączenie kilku podmiotów gospodarczych daje możliwość ich utrzymania w lepszej kondycji finansowo-organizacyjnej, a także stwarza szansę na poprawienie pozycji na rynku. W jaki dokładnie sposób przebiega fuzja? Jakie jej typy możemy wyróżnić?

Fuzja stanowi prawne, majątkowe oraz kapitałowe połączenie się dwóch lub więcej spółek, które podjęły decyzję o prowadzeniu działalności jako jeden podmiot prawny. Według przepisów krajowych, łączenie firm przebiega na dwa sposoby. W pierwszym przypadku, istniejące spółki tracą dotychczasową osobowość prawną i przenoszą swoje majątki do nowej powstającej spółki, w celu utworzenia jednego bytu (konsolidacja). W drugim wariancie, jedno przedsiębiorstwo zostaje przyłączone do innego (inkorporacja).

Typy fuzji przedsiębiorstw

W ujęciu szczegółowym, możemy wyróżnić trzy typy fuzji firm – poziomą, pionową oraz konglomeracyjną. Fuzja pozioma (inaczej horyzontalna) to łączenie firm z jednej branży – np. tych, które produkują te same wyroby – co prowadzi do wzrostu ich siły rynkowej, mocy produkcyjnych i znaczenia biznesowego. Fuzja pionowa (wertykalna) polega na łączeniu przedsiębiorstw, które zajmują się odmiennymi etapami produkcji tych samych wyrobów. Umożliwia lepszą kontrolę procesu produkcji – podwyższenie jakości i obniżenie kosztów. Fuzja konglomeracyjna opiera się natomiast na łączeniu przedsiębiorstw różnych branż, torując drogę do zróżnicowania produkcji i asortymentu, a także wzmocnienia pozycji rynkowej w stosunku do spółek konkurencyjnych, krajowych i zagranicznych.

Etapy fuzji firm

Restrukturyzacja powinna być przeprowadzana stopniowo, z uwzględnieniem interesów wszystkich zainteresowanych stron.

W pierwszej kolejności należy wskazać klarowne cele i plan strategiczny, do którego będzie się dążyć w toku fuzji. Następnie przychodzi pora na szczegółowe negocjacje, w ramach których ustala się warunki łączenia spółek – ich majątków, kapitałów, struktur organizacyjnych. Na tym etapie warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc prawno-podatkową. Finalnie dochodzi do integracji, czyli wdrożenia przygotowanych wcześniej planów i ich weryfikacji w działaniu – objaśnia ekspert Kancelarii Prawno-Podatkowej Ożóg Tomczykowski z Warszawy.

Łączenie przedsiębiorstw nie jest zadaniem łatwym. Przed nowo powstałą firmą stoi wiele wyzwań, takich jak odpowiednia organizacja pracy i optymalizacja zatrudnienia na szczeblu zarządu oraz poszczególnych działów. Korzyści uzyskane w wyniku fuzji są jednak niezaprzeczalne i często odgrywają kluczową rolę w odniesieniu sukcesu biznesowego.