Czy impreza masowa powinna być ubezpieczona? Przedsiębiorca
26 marca 2018

Czy impreza masowa powinna być ubezpieczona?

Nie każda impreza masowa musi zostać ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten zależy m.in. od tego, czy impreza ma charakter odpłatny, czy też nie. Każda impreza masowa odpłatna musi być ubezpieczona, natomiast organizacja nieodpłatnego wydarzenia nie wiąże się z takim obowiązkiem. Ubezpieczenie stanowi jednak ważne zabezpieczenie, które warto wykupić dla każdej imprezy masowej.

Impreza masowa – czym jest?

To, czy dana impreza może być uznana za masową, uzależnione jest od liczby jej uczestników oraz od charakteru samego wydarzenia. I tak, dla widowisk o tematyce artystycznej i kulturalnej, minimalna liczba uczestników wynosi 500 osób, z kolei dla imprez sportowych jest to 300 osób. Imprezy masowe o podwyższonym ryzyku muszą liczyć co najmniej 200 osób, a wydarzenia, które odbywają się w obiekcie zamkniętym, powinny liczyć co najmniej 1000 uczestników. Na imprezach masowych o podwyższonym ryzyku, odbywających się na stadionie lub w innym obiekcie zamkniętym, minimalna liczba uczestników powinna z kolei wynosić 300 osób. Takie imprezy możemy według ustawy uznać za masowe. Jak więc widać, już na wstępie trzeba mieć pewne rozeznanie – z tego też powodu warto powierzyć organizację imprez doświadczonym organizatorom, takim jak np. Śląska Agencja Koncertowa.

Ubezpieczenie imprez masowych – dla jakich wydarzeń nie jest obowiązkowe?

Są jednak imprezy masowe, które nie wymagają obowiązkowego ubezpieczenia OC. Są to m.in. nieodpłatne wydarzenia, które odbywają się w teatrach, operach, kinach, filharmoniach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i sztuki oraz w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Ubezpieczeniu nie podlegają także imprezy zamknięte organizowane przez pracodawcę dla pracowników. Dotyczy to jednak sytuacji, w której organizator danego wydarzenia jest jednocześnie zarządcą obiektu, w którym się ono odbędzie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nieodpłatnych imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem sportowym dzieci, które odbywają się na terenie otwartym. One także nie podlegają bowiem obowiązkowi ubezpieczenia.

Imprezy masowe, które trzeba ubezpieczyć

Wszystkie imprezy masowe, które mają charakter odpłatny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Ubezpieczenie to obejmuje szkody, jakie mogą zostać wyrządzone jego uczestnikom. Organizator imprez masowych musi wykupić ubezpieczenie po złożeniu wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie danej imprezy. Koszt wykupienia ubezpieczenia uzależniony jest od liczby osób uczestniczących w danym wydarzeniu, miejsca jego odbywania się oraz charakteru samej imprezy. Na tej właśnie podstawie ubezpieczyciel ustala wysokość ubezpieczenia.