Przedsiębiorca
31 lipca 2018

Opracowywanie instrukcji przeciwpożarowych – nie dajmy zaskoczyć się płomieniom.

Zabezpieczenia ogniochronne to element niezbędny w każdym budynku, zarówno mieszkalnym, jak i innych użyteczności publicznej. Pożar to jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk, szczególnie w takich miejscach. Dlatego należy zawczasu wiedzieć, między innymi jakie są obowiązki oraz zadania poszczególnych grup użytkowników obiektu lub jak wyglądać ma ewakuacja mieszkańców. I w tym przypadku ogromną rolę odgrywa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Gdy zaskoczy nas pożar

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to jeden z bardzo istotnych dokumentów, który muszą zapewnić i wdrożyć, a także dbać o jego aktualizację właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków. Oczywiście samo przygotowanie instrukcji warto zlecić specjalistom, na przykład firmie Remiza-Bis Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Duch, specjalizującym się w tego typu opracowaniach. Dokument ten określa wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymogi prawne dla instrukcji zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Należy jednak pamiętać, że każde opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest inne. Wynika to z faktu pojawiania się czynników, które powinno rozpatrywać się indywidualnie i w tym przypadku trzeba ochronę przeciwpożarową budynku dostosować na przykład ze względu m.in. na przeznaczenie obiektu, kategorię zagrożenia ludzi, grupę wysokościową czy też powierzchnię i kubaturę budynku, itp. Niemniej jednak należy pamiętać, że przede wszystkim dokument ten powinien spełniać dwie podstawowe funkcje: prewencyjną i operacyjną. Pierwsza z nich ma za zadanie wskazać, gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, wszelkie gaśnice, wyjścia ewakuacyjne oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tam osobom. Natomiast druga funkcja ułatwia przeprowadzenie niezbędnych działań odpowiednim służbom. Dzięki zawartym tam informacjom i planom, mają możliwość błyskawicznie zapoznać się charakterystyką całego budynku, poszczególnych pięter, a także wszystkimi hydrantami, wyłącznikami gazu, lub prądu. Warto również pamiętać, że instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kto może opracowywać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokumentację tego typu mogą opracowywać osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.  Z przepisów prawa wynika, że wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym także opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wymaga, aby osoby pełniące te obowiązki spełniały odpowiednie kryteria, tj.:

  • wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  • wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
  • uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
    w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego: technika pożarnictwa.

Wbrew opinii niektórych osób, przepisy przeciwpożarowe, w tym także Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, to nie tylko kolejny przepis, który musi być przez nas przestrzegany. Należy pamiętać, że od zastosowania się do zawartych tam zaleceń, może zależeć nasze zdrowie, a nawet życie.