Przedsiębiorca
1 marca 2019

Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

Na postępowanie egzekucyjne będzie składać się ogół czynności stron oraz organów egzekucyjnych, zmierzające do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Są one podejmowane w celu realizacji świadczenia, określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku dłużnika, niezależnie od jego woli. Jak krok po kroku przebiega postępowanie egzekucyjne?

Wedle kodeksu postępowania cywilnego, rozróżnić możemy trzy podstawowe rodzaje egzekucji: egzekucja świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych oraz egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

Organami egzekucyjnymi są sądy rejonowe oraz komornicy. Zazwyczaj postępowanie egzekucyjne zostaje wszczynane przed wierzyciela. Aby móc rozpocząć postępowanie, wierzyciel musi posiadać ważny tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności oraz musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Egzekucję można przeprowadzić z wielu różnych zasobów, w tym ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innej wierzytelności, praw majątkowych, nieruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego. Egzekucja świadczeń niepieniężnych polega na odebraniu przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydaniu go wierzycielowi, spełnieniu świadczenia przez wierzyciela lub zastosowaniu wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt.

Jak zatem przebiega postępowanie egzekucyjne z ruchomości, a jak z nieruchomości?

Postępowanie egzekucyjne z ruchomości

Postępowanie egzekucyjne z ruchomości polega na spisaniu protokołu zajęcia danej ruchomości, czyli dokumentu określającego, jaka ruchomość zostaje zajęta oraz jaka jest jej wartość. Wycena wartości zajmowanego przedmiotu jest dokonywana przez komornika.

W protokole umieszcza się także dane osoby, którą dłużnik wskaże jako właściciela lub współwłaściciela zajętych przedmiotów. Końcowym etapem jest wyznaczenie dozorcy ruchomości; osoby, mającej dbać o daną rzecz dopóki będzie ona zajęta. Zazwyczaj jest to dłużnik, chyba że grozi on ukryciem lub zniszczeniem danej ruchomości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, zwróćmy się o pomoc do kancelarii adwokackiej Katarzyny Kamienowskiej.

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości

Znacznie częściej będziemy mieli jednak do czynienia z egzekucją z nieruchomości, ze względu na ich większą wartość.

Pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości będzie jej zajęcie z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania przez komornika. Równolegle z zajęciem nieruchomości, komornik wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni. Jeśli osoba zadłużona  nie ureguluje długu, na wniosek wierzyciela komornik przystępuje do opisu nieruchomości, a powołany przez niego biegły do jej oszacowania. Podaje on osobno wartość samej nieruchomości, jej budowli, innych urządzeń, przynależności i pożytków. Następnie wskazuje wartość całej nieruchomości i ewentualnie jej wydzielonej części.

Kolejny etap postępowanie egzekucyjnego z nieruchomości to ogłoszenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości, które następuje po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się opisu i oszacowania. Cena wywoławcza pierwszej licytacji to trzy czwarte sumy oszacowania. Licytacja jest publiczna i prowadzona ustnie przez komornika. Po trzecim obwieszczeniu ceny zaproponowanej przez licytanta, licytacja jest zamykana. Sędzia nadzorujący wyda wówczas postanowienie o przekazaniu nieruchomości na jego rzecz. Jeśli pierwsza licytacja nie doprowadzi do sprzedaży nieruchomości, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy drugą. Cena wywołania wyniesie wtedy dwie trzecie sumy oszacowania.