Grunty inwestycyjne Przedsiębiorca
5 sierpnia 2021

Jak szkoda górnicza wpływa na wartość inwestycyjną gruntu?

Działalność górnicza prowadzona pod ziemią bezpośrednio oddziałuje na sytuację panującą na powierzchni, co prowadzi do powstawania różnego rodzaju szkód, określanych wspólnie jako szkody górnicze. Zaliczają się do nich nie tylko szkody na budynkach, ale również na gruntach, które wpływają w negatywny sposób między innymi na wartość inwestycyjną gruntu.

Jaką formę przyjmują szkody górnicze na gruntach? 

Górnicze deformacje powierzchni dzieli się na deformacje ciągłe i nieciągłe. Deformacje ciągłe są najczęściej występującym rodzajem deformacji. Nie powodują wyraźnego naruszenia spoistości skał lub gruntu. Do najczęściej występujących deformacji ciągłych należą obniżenie i nachylenie profilu niecki obniżeniowej, krzywizna profilu niecki obniżeniowej i jej promienia czy przemieszczenia poziome terenu. Deformacje nieciągłe są rzadsze i nie towarzyszą każdej eksploatacji górniczej. Powodują jednak naruszenie spoistości skał lub gruntu, prowadząc do powstawania szczelin, zapadlisk czy progów. Z uwagi na szybki i niespodziewany przebieg stanowią poważne zagrożenie i wymagają podjęcia natychmiastowych działań profilaktycznych celem uniknięcia większych szkód.

Wpływ szkód górniczych na wartość inwestycyjną gruntu 

Występowanie szkód górniczych może prowadzić do obniżenia wartości inwestycyjnej gruntu. Ruch zakładu górniczego może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury technicznej terenu. Jeżeli teren nie jest jeszcze uzbrojony, deformacje gruntu powstałe w wyniku działalności górniczej mogą uniemożliwić jego uzbrojenie. W przypadku gruntów rolnych i leśnych eksploatacja górnicza może skutkować zmianą stosunków wodnych, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i degradacją krajobrazu. Tego rodzaju szkody górnicze na gruntach mogą spowodować trwałe pogorszenie warunków siedliskowych roślin, a w efekcie zmniejszyć wartość inwestycyjną terenu.

Co robić w przypadku zaobserwowania szkód górniczych na gruncie? 

Szkody górnicze na gruncie zazwyczaj nie są zgłaszane przez poszkodowanych, a jeśli już są, kopalnie często ich nie uznają. Każdy właściciel gruntu poszkodowany w wyniku szkód górniczych ma jednak prawo do odszkodowania lub naprawienia szkody w naturze (jeśli jest to możliwe, a koszty naprawy nie przekraczają rażąco wysokości wyrządzonej szkody). W celu uzyskania odpowiedniej rekompensaty najlepiej zgłosić się do firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań za szkody górnicze, takiej jak kancelaria odszkodowawcza Kompensata z Rudy Śląskiej. Pracujący w niej eksperci z różnych dziedzin dokładnie oszacują straty i pomogą przygotować wniosek o naprawę szkód górniczych. Jeżeli kopalnia odmówi zawarcia ugody lub nie udzieli odpowiedzi w przewidzianym ustawowo terminie 30 dni (lub innym terminie wskazanym we wniosku), kancelaria skieruje sprawę do sądu.