Szkolenia zawodowe z zakresu UDT Przedsiębiorca
28 lipca 2022

Jak zdobyć kwalifikacje do pracy z urządzeniami technicznymi?

Szkolenia zawodowe z zakresu UDT, TDT i SEP pozwalają nabyć uprawnienia niezbędne do pracy z urządzeniami technicznymi. Kursy kończą się egzaminem zdawanym przed komisją kwalifikacyjną. Uprawnienia zawodowe to większa szansa na zatrudnienie i możliwość zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy. Jest to inwestycja w swoją przyszłość zawodową i sposób na polepszenie warunków pracy u osób zatrudnionych.

Czym są uprawnienia UDT?

Osoby z uprawnieniami UDT mogą obsługiwać i konserwować urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, czyli urządzenia transportu bliskiego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzają znajomość obowiązujących przepisów prawnych i norm bezpieczeństwa, a także umiejętność praktycznego wykonywania czynności w zakresie obsługi i konserwacji maszyn UDT.

Dozór techniczny to zbiór działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, które mogą stworzyć zagrożenie między innymi podczas przemieszczania ładunków lub ludzi, a także poprzez rozprzestrzenianie materiałów niebezpiecznych w drodze magazynowania i transportu. Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT można zdobyć po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed komisją UDT. W Łodzi firma szkoleniowa Alerta prowadzi kursy na obsługę wózków widłowych, dźwigów towarowo-windowych, suwnic, wciągników, podestów ruchomych i burt samowyładowczych.

Czym różnią się uprawnienia UDT od TDT?

TDT to jednostki Transportowego Dozoru Technicznego wydające uprawnienia do wytwarzania, naprawy i modernizacji oraz obsługi urządzeń technicznych i ich elementów. Pod TDT podlegają urządzenia stosowane w transporcie dalszym, maszyny zainstalowane w obszarze kolejowym, a także urządzenia techniczne znajdujące się na statkach morskich i wykorzystywanych w żegludze śródlądowej.

Do czego potrzebne są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. We wspomnianej firmie szkoleniowej w Łodzi uprawnienia SEP można zdobyć w trzech kategoriach:

  • G1 – eksploatacja i dozór nad urządzeniami elektrycznymi oraz instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi energię elektryczną;
  • G2 – eksploatacja i nadzór nad urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło;
  • G3 – dozór i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwo gazowe.

Uprawnienia SEP umożliwiają wykonywanie prac przy eksploatacji i dozorze urządzeń o napięciu nie większym niż 1 kV.