postępowanie upadłościowe Przedsiębiorca
8 marca 2022

Jaka jest rola syndyka w postępowaniu upadłościowym?

Sąd ogłosił upadłość konsumencką? Kolejnym krokiem jest wyznaczenie syndyka, który będzie prowadził właściwe postępowanie upadłościowe. Zdarza się, że to właśnie syndyk jest osobą, która jako pierwsza informuje dłużnika o ogłoszonej upadłości, jeszcze zanim dotrze listowne powiadomienie z sądu. Co warto wiedzieć o roli syndyka w postępowaniu upadłościowym?

Kim jest syndyk w postępowaniu upadłościowym?

Po ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, który będzie dokonywał wszelkich czynności związanych z masą upadłości na rachunek upadłego. Mówiąc prościej, jest to osoba, która od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarządza majątkiem dłużnika. Do jego zadań należy ustalenie, zabezpieczenie oraz likwidacja majątku upadłego, a także ustalenie listy wierzycieli oraz sporządzenie projektu planu ich spłaty.

Co ważne, syndyk działa nie tylko na rzecz masy upadłości, ale również pomaga dłużnikowi, służy radą i wsparciem w kwestiach prawnych. Dlatego syndyka nie należy się bać – kluczem do sukcesu jest współpraca, dzięki czemu postępowanie upadłościowe zakończy się całkowitym oddłużeniem.

Rola i zadania syndyka

Do podstawowych zadań syndyka należy także przekierowanie korespondencji upadłego na swój adres, poinformowanie komorników o upadłości konsumenta oraz zawiadomienie pracodawcy lub innych świadczeniodawców o konieczności dokonywania potrąceń na rzecz masy upadłości. Tym samym postępowania egzekucyjne zostają umorzone, natomiast wynagrodzenie zostaje zajęte w takiej wysokości, w jakiej pozwalają na to przepisy prawa (np. przy umowie o dzieło może zająć całość wynagrodzenia). Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego, dobrze jest skonsultować się ze specjalistami od restrukturyzacji długów – np. z Eureka-Restrukturyzacje ze Szczecina. Być może uda się znaleźć inne rozwiązanie na wyjście z patowej sytuacji.

Rolą syndyka jest też poinformowanie małżonka upadłego o toczącym się postępowaniu upadłościowym. Może on również zlecić komornikowi sądowemu poszukiwanie majątku dłużnika. Co ważne, na wszelkie działania syndyka można złożyć skargę – i może tego dokonać zarówno dłużnik, wierzyciel, jak i osoba trzecia, której interesy zostały naruszone.

Wynagrodzenie syndyka

Na koniec dodajmy, że koszty postępowania upadłościowego są pokrywane ze środków finansowych, które pochodzą z majątku upadłego. Jednak w sytuacji, kiedy z likwidacji masy upadłości nie pozostanie wystarczająco dużo środków na pokrycie wynagrodzenia syndyka, obowiązek ten przejmuje na siebie Skarb Państwa.