ksiegi handlowe Przedsiębiorca
4 listopada 2016

Jakie firmy są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych?

Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością prowadzenia określonych ewidencji. Wynika to  z przepisów prawa, które nakładają poszczególne obowiązki, formując katalog podmiotów zobowiązanych do ich wykonania. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości precyzuje zasady wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podmioty prowadzące księgi handlowe

Wykaz podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości został określony w art. 2 ust.1 ww. ustawy. I będą to:

  • spółki handlowe, zarówno kapitałowe, jak i osobowe, także w organizacji;
  • spółki cywilne oraz inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego oraz podmiotów zastrzeżonych w 2 ust. 1 pkt 2;
  • osoby fizyczne; spółki cywilne, jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto osiągnięte ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za ubiegły rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość 1,2 mln euro w walucie polskiej;
  • jednostki organizacyjne, które działają na podstawie określonych w ustawie o rachunkowości przepisów;
  • gminy, powiat, województwo oraz ich związki;
  • państwowe, gminne, powiatowe czy wojewódzkie jednostki budżetowe;
  • gminne, powiatowe oraz wojewódzkie zakłady budżetowe;
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem tych spółek, które zostały wymienione w pkt 1 oraz 2 ustawy o rachunkowości;
  • oddziały, a także przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
  • jednostki, które, mimo że nie zostały wymienione w powyższych punktach, ale otrzymują dotacje bądź subwencję na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego czy funduszów celowych.

Limit zwalniający z prowadzenia pełnej księgowości

W świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4) do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane takie podmioty jak: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą. Pod warunkiem, że ich przychody za rok poprzedni wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro.

W 2017 roku kwota warunkująca prowadzenie ksiąg rachunkowych wyniesie 5.157.120 zł przy średnim kursie 4,2976 zł/euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października – dowiadujemy się w Biurze Rachunkowym SALDO z Dąbrowy Górniczej.

W przypadku, gdy przychody są mniejsze ww. podmioty nie muszą obligatoryjnie prowadzić ksiąg rachunkowych i stosować się do zasad rachunkowości. Jeśli chcą, mogą je prowadzić, ale zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości osoby te bądź wspólnicy jeszcze przed rozpoczęciem roku obrotowego powinni złożyć zawiadomienie o tym fakcie do właściwego urzędu skarbowego pod względem opodatkowania podatkiem dochodowym.