opodatkowanie przedsiębiorców Przedsiębiorca
9 grudnia 2021

Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Są one pobierane na rzecz państwa, dla którego stanowią główne źródło dochodów, zapewniając pokrycie wydatków. Mają one za zadanie zapewnić społeczeństwu możliwość korzystania z usług publicznych, a także stymulować gospodarkę do rozwoju. Dowiedz się, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca.

Podatek dochodowy

Przedsiębiorcy mają obowiązek płacić przede wszystkim podatek dochodowy od osiąganych przychodów. Jest to podatek bezpośredni, płacony od wygenerowanego dochodu. Wysokość tej daniny oraz terminy zapłaty determinowane są wybraną formą opodatkowania.

Najczęściej wybieraną formą opodatkowania stanowi skala podatkowa, wynosząca od 2020 roku 17% i 32%. Przedsiębiorca może również rozliczać ten podatek w oparciu o formę podatku liniowego, który cechuje się 19%-ową stawką, niezależną od wielkości dochodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to kolejna popularna forma opodatkowania przedsiębiorców. Opodatkowaniu podlega tu przychód, a sam podatek obliczany jest według ośmiu stawek podatkowych, dobieranych do profilu prowadzonej działalności gospodarczej. Czwartą formą jest karta podatkowa, która opiera się na założeniu, że wysokość podatku nie zależy od osiągniętych przez podatnika dochodów. Comiesięczny podatek jest stałą, z góry ustaloną kwotą.

Pozostałe rodzaje podatków

Podatek dochodowy nie jest jedynym, do jakiego opłacania zobligowani są przedsiębiorcy. Ważną daniną publiczną jest podatek VAT. Jest podatkiem nakładanym na towary i usługi na każdym etapie obrotu nimi. Obciążonym nim jest ostateczny nabywca, jednak przedsiębiorca ma w związku z nim pewne obowiązki. Musi od rozliczać podatek naliczony od podatku należnego i składać odpowiednie deklaracje.

Jak wskazują specjaliści Biura rachunkowego Sigma Bis, ważną opłatą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest on nakładany na wybrane rodzaje transakcji, które pojawiają się w obrocie gospodarczym, np. umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny.

Z kolei podatek od nieruchomości dotyczy obowiązkowych opłat wnoszonych za posiadane grunty, budynki oraz budowle. Jego wysokość jest ustalana przez gminę, może być ona różna dla poszczególnych regionów kraju.

Podatek od środków transportowych jest opłacany, gdy przedsiębiorca wykorzystuje w swojej działalności samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, autobusy. Jest to podatek lokalny, regulowany na rzecz danej gminy.