Zdmuchiwanie pyłu od szlifowania Przedsiębiorca
5 stycznia 2022

Jakie są dopuszczalne normy zapylenia w środowisku pracy?

W niektórych zakładach produkcyjnych występują pyły, które stanowią szkodliwy czynnik wpływający bezpośrednio na ludzkie zdrowie. Ponieważ jest to realne zagrożenie dla pracowników, przepisy z zakresu BHP ściśle określają dopuszczalne normy zapylenia. Przyjrzyjmy się bliżej tej tematyce!

Zapylenie w środowisku pracy – najistotniejsze informacje

Samo pojęcie pyłu jest bardzo szerokie i może się odnosić do różnych cząsteczek, które przenikają do powietrza i się w nim utrzymują. Pył może pojawić się z rozdrobnienia różnych ciał stałych, pochodzących z przeróbek materiałów – mielenia, kruszenia czy szlifowania. Jak łatwo się domyślić, pył występuje więc w wielu zakładach produkcyjnych, dlatego też kwestia zapylenia to istotny element w zakresie BHP. Do pyłów zaliczamy też dym, mgłę i aerozole. W normie PN-ISO 7708:2001 określono, że pył dzieli się na całkowity i wdychany. Natomiast wdychany ma kolejne podkategorie, do których zaliczamy pyły: przed-tchawiczny, tchawiczny, tchawiczno-oskrzelowy i respirabilny. Szkodliwość pyłów i ich stężenie mogą zależeć od wielu czynników. Są to m.in. rodzaj pyłu i wielkość ich cząsteczek, stężenie we wdychanym powietrzu, indywidualna wrażliwość czy czas, w którym pracownik jest na pył narażony. Pył może być wdychany, ale również osadzać się na skórze. W związku z powyższym zagrożenia z zapylenia mogą drażnić, uczulać, zwłókniać płuca czy nawet prowadzić do powstawania nowotworów.

Normy zapylenia w środowisku pracy – przepisy i regulacje z zakresu BHP

Zgodnie z Kodeksem pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia pracowników miejsca pracy. W miejscach narażonych na zapylenie należy wdrożyć więc działania profilaktyczne. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) wraz ze zmianami (Dz.U. 2020 poz.61) określa czynniki szkodliwe dla zdrowia wraz z ich najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami określonymi w miligramach na metr sześcienny. Czynników szkodliwych jest bardzo wiele, więc warto je dokładnie poznać podczas szkolenia BHP, które można odbyć, chociażby za pośrednictwem firmy BHP Inka. Na tego typu szkoleniach należy poznać też m.in. normy i metody do pomiarów stężeń, które będą różne w zależności od danego zakładu produkcyjnego i jego charakteru. Jeśli to możliwe, w celach profilaktycznych warto zmienić technologię produkcyjną, izolować pomieszczenia szczególnie narażone na działanie pyłów, zwilżać obrabiane materiały celem ograniczania rozpylania szkodliwych substancji i stosować środki ochrony indywidualnej.