W jakim celu dokonuje się certyfikacji wyrobów? Przedsiębiorca
27 marca 2018

W jakim celu dokonuje się certyfikacji wyrobów?

Rozmaite towary przed wprowadzeniem na obszar handlowy UE, muszą zostać szczegółowo ocenione zgodnie z unijnym prawodawstwem pod względem bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia i środowiska. Dokładne wymagania dla poszczególnych wyrobów określają dyrektywy Nowego Podejścia, zaś ocena zgodności towaru z dyrektywą określana jest potocznie mianem certyfikacji wyrobu.

O tym, że dany produkt przeszedł pomyślenie procedurę oceny zgodności z wymogami UE, informuje nas oznakowanie CE, umieszczane bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu – wyjaśnia ekspert z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Certyfikacja wyrobów – po co stosować oznakowanie CE?

Producent, znakując wyrób oznakowaniem CE deklaruje, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektywy. Jak wspomnieliśmy we wstępie, dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia użytkowników i środowiska, a także określają zagrożenia, jakie producent danego wyrobu winien wykryć i wyeliminować przed dopuszczeniem produktu do obrotu.

W celu zdobycia certyfikatu, a zatem zyskania możliwości oznakowania swojego towaru symbolem CE, producent musi wykonać szereg analiz, a następnie podjąć wszystkie działania niezbędne do spełnienia wymagań określonych dyrektywą. Następnie konieczne jest poddanie wyrobu ocenie zgodności. Wszystkie te działania muszą zostać rzetelnie udokumentowane.

Jednak czy wszystkie towary trzeba poddawać certyfikacji? Zgodnie z prawem, wyrób musi uzyskać oznakowanie CE, jeżeli podlega przepisom przynajmniej jednej dyrektywy Nowego Podejścia. Brak certyfikacji skutkuje zakazem wprowadzenia do obrotu, a nawet użytkowania wyrobu na terenie Unii Europejskiej.

Korzyścią płynącą z uzyskania certyfikacji wyrobu jest natomiast znaczne ułatwienie przepływu dobrych jakościowo towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Produkt, który posiada certyfikat CE, można bez problemu wprowadzać na rynek dowolnego kraju UE – jego sprzedaż nie może być zakazana.

Jak uzyskać certyfikację wyrobu?

Znakowanie CE nie jest obowiązkowe dla wszystkich wyrobów, ale to właśnie producent (a w niektórych przypadkach importer lub dystrybutor) musi sprawdzić, czy dany towar podlega dyrektywom unijnym i jakie konkretnie wymogi musi spełniać. Choć oznakowanie CE umieszcza na wyrobie samodzielnie, najpierw musi przeprowadzić kontrolę zgodności, przygotować dokumentację techniczną i podpisać deklarację zgodności.

Procedura oceny zgodności w wielu przypadkach wymaga zaangażowania udziału strony trzeciej, czyli tzw. Jednostki Notyfikowanej – organizacji, którą władze krajowe wyznaczyły do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw unijnych. A zatem w sytuacji, gdy dany wyrób wymaga oceny zgodności z modułami B-H2, producent musi nawiązać współpracę z wybraną Jednostką Notyfikowaną.