Dokumenty firmowe Przedsiębiorca
24 lipca 2021

Kiedy i na jakich zasadach może zostać przeprowadzona restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to procedura przeznaczona dla przedsiębiorstw niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Umożliwia ona zawarcie porozumienia z wierzycielami, spłatę długów na warunkach korzystnych dla obu stron układu oraz wprowadzenie działań naprawczych, które poprawią sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego. Na jakich zasadach przeprowadzane są postępowania restrukturyzacyjne?

Jak otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne?

Aby otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne dłużnik musi złożyć wniosek do sądu wraz z załączonym wstępnym planem restrukturyzacyjnym bądź dokonać obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku restrukturyzacji uproszczonej. Stosowna dokumentacja zawiera opis działalności i problemów finansowych przedsiębiorstwa oraz wykaz wierzycieli i propozycji układowych. Po otrzymaniu dokumentów sąd w ciągu dwóch tygodni rozpoznaje wniosek i w przypadku wydania decyzji o otwarciu procedury powołuje osoby, które będą pełnić funkcje nadzorcze w postępowaniu. 

Już na tym etapie postępowania warto skorzystać z pomocy prawników. Wsparcie można znaleźć między innymi w kancelarii Legal Liability z Łodzi. Wykwalifikowani specjaliści przeprowadzą audyt przedsiębiorstwa, aby sprawdzić, czy wszczęcie tej procedury jest możliwe i konieczne. Następnie przygotują niezbędną dokumentację oraz będą reprezentować Cię przed sądem i w negocjacjach z wierzycielami. 

Etapy postępowania restrukturyzacyjnego 

Restrukturyzacja firmy trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Dokładny przebieg procedury zależy od rodzaju postępowania, lecz istnieje ogólny schemat całego procesu. Projekt ma skomplikowaną naturę, jednak w każdym z nich obowiązuje realizacja kilku tych samych etapów. 

Po otwarciu postępowania nadzorca lub zarządca sądowy opracowuje plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Problemy zazwyczaj mają swoje źródło nie tylko w sferze finansowej, dlatego często trzeba zaproponować także zmiany w organizacji i strukturze firmy. Wyznaczona przez sąd osoba musi również wykonać spis wierzytelności i wierzytelności spornych oraz spis inwentarza. Następnie wyznaczony zostaje termin zgromadzenia wierzycieli, na którym odbywa się głosowanie nad układem. Jeśli plan restrukturyzacyjny zostanie zaakceptowany wymaga jeszcze uprawomocnienia przez sąd, który może zatwierdzić układ lub odmówić zatwierdzenia i umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne

W przypadku uprawomocnienia układu przychodzi czas na wykonanie jego założeń. Najczęściej wymagana jest comiesięczna lub cokwartalna spłata zadłużenia w wysokości ustalonej w przyjętym i zatwierdzonym porozumieniu. Zazwyczaj proces trwa kilka lat i jest kontrolowany przez nadzorcę wykonania układu, który raz na trzy miesiące składa do sądu sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego i postanowień układu. Istotne jest również to, że w czasie restrukturyzacji umorzeniu ulegają postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające, jakie były prowadzone przeciwko dłużnikowi. 


Po spłacie zobowiązań układowych sąd wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Ponadto jeżeli propozycje układowe to zakładały, umorzona zostaje pozostała część długu. Pełna restrukturyzacja przedsiębiorstwa zostaje ukończona.