Przedsiębiorca
15 marca 2018

Korespondencja sądowa pod lupą

Pisanie pism urzędowych to zazwyczaj skomplikowana sprawa. Natomiast tworzenie korespondencji sądowej dla wielu z nas stanowi barierę nie do pokonania. Wynika to z faktu, że aby pismo wywołało pożądane skutki prawne, powinno spełniać określone przez prawo wymogi. Co zatem warto wiedzieć o korespondencji sądowej i jak poprawnie ją tworzyć, by sąd nie odrzucił naszych pism, np. z powodu braków formalnych?

Rodzaje pism sądowych

Różnorodność i mnogość rodzajów pism pojawiających się w korespondencji z sądem może przyprawić o zawrót głowy. Stanowią one szczególną kategorię, w której nacisk przy ich opracowywaniu kładziony jest na poprawność formalną pisma. Jest ona sprawdzana przez sąd w pierwszej kolejności i to od niej zależy nadanie biegu sprawie. Na szczęście pisanie pism procesowych jest jedną z usług oferowanych przez większość prawników, w tym także kancelarię adwokacką Katarzyny Kot z Limanowej. Niemniej jednak warto wiedzieć, że pisma procesowe nie są dokładnie tym samym co pisma sądowe. Pod pierwszym pojęciem należy rozumieć wnioski i oświadczenia stron postępowania, kierowane do organów poza rozprawą. Ze względu na to, jakie wymogi dane pismo musi spełniać, możemy wyróżnić pisma procesowe zwykłe i kwalifikowane (pozew, apelacja, zażalenie, sprzeciw, skarga na czynności komornika itp.). W przypadku pism sądowych mamy do czynienia z korespondencją pochodzącą od organów postępowania, kierowaną do uczestników postępowania. Obejmuje ona różnego rodzaju zarządzenia, postanowienia, wyroki lub zawiadomienia. Z drugiej strony korespondencję sadową można podzielić na taką, którą należy samodzielnie zredagować oraz taką, która w ściśle określonych sytuacjach może być wnoszona na urzędowych formularzach lub w formie elektronicznej. Jeżeli przepis prawa wymaga złożenia pisma sądowego na druku sądowym, niedopuszczalne jest jego złożenie w inny sposób.

Wymogi dotyczące korespondencji sądowej

Pisanie pism procesowych wymaga od piszącego odpowiedniej wiedzy oraz właściwego doboru słów, które sprawią, że zawarta w nich treść będzie w najwyższym stopniu precyzyjna. Należy unikać słów wieloznacznych oraz zwrotów niedookreślonych, które mogą wywoływać wątpliwości co do przekazu. Każde pismo procesowe musi spełniać warunki formalne przewidziane w obowiązujących przepisach. Wymogi ogólne tego typu korespondencji określone zostały w art. 126 Kodeksu Prawa Cywilnego, a co za tym idzie w każdym piśmie procesowym powinny się znaleźć:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.

W przypadku gdy jest to pierwsze pismo procesowe w sprawie, powinno również zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu. Kolejne pisma powinny zawierać sygnaturę akt.

Jak widać skorzystanie z usług związanych z pisaniem pism procesowych, które oferują dobre kancelarie adwokackie, jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym sprawne oraz bezproblemowe załatwienie spraw sądowych. Dzięki zdaniu się na profesjonalistów unikniemy wszelkich problemów, wynikających z naszego braku wiedzy na temat tworzenia pism procesowych.