Ochrona przeciwpożarowa Przedsiębiorca
17 grudnia 2020

Kto powinien sprawować nadzór przeciwpożarowy nad obiektem?

Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie przeciwpożarowej odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w obiektach spoczywa na ich właścicielach, zarządcach lub użytkownikach. Właśnie te osoby muszą zadbać o prawidłowe zabezpieczenie obiektu, budynku lub terenu przed zagrożeniem pożarowym. Jednak czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową

Zgodnie z art. 4 wymienionej we wstępie ustawy, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zobowiązany jest do:

  • przestrzegania ppoż. wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia ppoż. i gaśnice,
  • konserwacji i naprawy urządzeń ppoż. i gaśnic w sposób gwarantujący ich niezawodne działanie,
  • zapewnienia osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji,
  • przygotowania obiektu do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznania pracowników z przepisami ppoż.,
  • ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru.

Ustalenie konkretnej osoby odpowiedzialnej za spełnienie ww. obowiązków nie zawsze jest oczywiste i nie zawsze jest to właściciel. Jeśli obiekt udostępniany jest innym osobom na podstawie umowy cywilnoprawnej, obowiązki przechodzą na użytkownika lub zarządcę. Natomiast faktyczne czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia – wyjaśnia ekspert z warszawskiej firmy STRAŻAK.

Kto może sprawować nadzór przeciwpożarowy?

Skoro właściciel, zarządca czy użytkownik nieruchomości nie może samodzielnie zadbać o ochronę przeciwpożarową (chyba że posiada wymagane kwalifikacje zawodowe), kto może podjąć się tego zadania? Odpowiedź na to pytanie również znajduje się w ustawie. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posługujące się:

  • tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa,
  • tytułem zawodowym inżyniera i dyplomem ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego (wydanym do dnia 30 września 2019 r.) lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (wydanym po dniu 30 września 2019 r.) oraz
  • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W praktyce oznacza to, że właściciel, zarządca lub użytkownik do nadzoru przeciwpożarowego obiektu musi zaangażować zawodowca. Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność za efekty pracy specjalisty wciąż ponosi właściciel (administrator, użytkownik). Dlatego ważne jest, by do sprawowania nadzoru ppoż. zatrudniać wyłącznie doświadczonych, sprawdzonych fachowców. Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu ppoż. w obiekcie to absolutne minimum obowiązków inspektora. Obecnie w Warszawie działają firmy, które świadczą kompleksowe usługi z zakresu nadzoru i doradztwa przeciwpożarowego. Decydując się na współpracę z taką firmą, osoba odpowiedzialna za obiekt zyskuje nie tylko pełną, rzetelną obsługę ppoż. obiektu, ale też profesjonalnego reprezentanta przed organami Państwowej Straży Pożarnej.