Przedsiębiorca
29 listopada 2018

Które informacje są klasyfikowane jako niejawne?

Informacje mają ogromną wartość. Dają przewagę nad konkurencją, a niejednokrotnie pozwalają budować potęgę i umacniać władzę. Gdy trafią w niewłaściwe ręce, mogą stanowić zagrożenie. To sprawia, że niektóre informacje są objęte szczególną ochroną. W tym artykule przyjrzymy się informacjom niejawnym. Co kryje się pod tym pojęciem i w jaki sposób można zabezpieczyć informacje niejawne?

Informacje niejawne i ich rodzaje

Za informacje niejawne uznaje się takie, których wyjawienie mogłoby spowodować zagrożenie dla Państwa Polskiego lub jego interesów. Dotyczy to bezpieczeństwa militarnego, gospodarczego, politycznego i innych. Termin ten został zdefiniowany w przepisach, a konkretniej w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku.

W tych samych przepisach sklasyfikowano cztery typy informacji niejawnych. W zależności od przypisanej im klauzuli inne są sposoby zabezpieczania:

  • Najpilniejszą ochroną objęte są informacje ściśle tajne. Ich ujawnienie mogłoby się wiązać z wyjątkowo poważnymi konsekwencjami dla kraju, z utratą suwerenności włącznie.
  • Informacje tajne to takie, których ujawnienie wywołałoby poważne konsekwencje dla państwa, takie jak np. niemożność zapewnienia suwerenności czy utrzymania porządku konstytucyjnego.
  • Informacje poufne to te, które wymagają ochrony, ponieważ ich ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla Polski, np. utrudnić prowadzenie polityki na arenie międzynarodowej.
  • Ujawnienie informacji zastrzeżonych mogłoby utrudniać prowadzenie działań w zakresie obrony narodowej – dotyczy to zarówno działań organów władzy, jak i jednostek organizacyjnych.

Informacje niejawne w działalności gospodarczej

Niekiedy informacjami niejawnymi dysponują przedsiębiorstwa. Są one zobligowane do ochrony tych danych. Jednym z obowiązków jest utworzenie tzw. kancelarii tajnej, czyli miejsca, w którym można przetwarzać informacje niejawne bez obawy o ich ujawnienie. Miejsce takie wymaga szczególnej ochrony. Osoby pracujące z informacjami niejawnymi muszą przejść odpowiednie szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.

Dostosowanie pomieszczeń oraz kadry i systemu pracy do działań z informacjami niejawnymi to zadania dla certyfikowanych specjalistów, którzy prawo bezpieczeństwa informacji mają w małym palcu. Można to powierzyć np. firmie 4Tel Parter. Eksperci zajmą się szkoleniem pracowników, opracują i wdrożą procedury ochrony informacji na etapach ich gromadzenia, przechowywania, udostępniania, wykorzystywania i transportu, a także przystosują pomieszczenia stanowiące kancelarię tajną.