Przedsiębiorca
27 kwietnia 2018

Mapy do celów projektowych – treść i skala

Każda inwestycja budowlana wymaga sporządzenia przez geodetę odpowiedniej mapy do celów projektowych. Jest ona opracowaniem tworzonym na bazie mapy zasadniczej, która jest w odpowiedni sposób aktualizowana. Oczywiście prace kartograficzne obejmujące tworzenie map do celów projektowych są również uzależnione od przeprowadzonych badań terenowych. Podstawą do opracowywania tychże map jest rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Aktualizowanie mapy zasadniczej

Jednym z działań biur geodezyjno-kartograficznych przy realizacji inwestycji budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę jest aktualizacja mapy zasadniczej, co pozwala na tworzenie precyzyjnych map do celów projektowych. Działania geodety rozpoczynają się od uzyskania wszystkich danych dotyczących terenu inwestycji (numery działki, obręb ewidencyjny, opracowania rysunkowe i graficzne), a także od zgłoszenia rozpoczęcia prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopiero po uzyskaniu dostępu do map zasadniczych uprawniony geodeta pobiera je i rozpoczyna prace nad ich aktualizacją. W tym celu wykonuje on szereg pomiarów terenu, wykonując między innymi operat pomiarowy.

Treść mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych mają restrykcyjnie ustaloną w przepisach treść. Muszą one zawierać wszystkie elementy aktualizowanej mapy zasadniczej z wytyczonymi granicami działek. Ważne jest również to, aby mapy do celów projektowych uwzględniały linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, osie ulic oraz osiedli mieszkaniowych, a także usytuowanie zieleni wysokiej wraz z pomnikami przyrody. Opracowania te tworzone są w bardzo precyzyjnych programach komputerowych, a także w formie papierowej. Jeśli poszukujesz doświadczonego geodety, który zajmuje się zarówno inwestycjami klientów indywidualnych, biznesowych, jak i publicznych, zgłoś się do biura geodezyjnego Geomap.

Skala wykonania mapy do celów projektowych

Najczęściej geodeci tworzą mapy do celów projektowych w czasie krótszym niż dwa tygodnie. Jeśli inwestycja jest jednak bardziej złożona, może to znacznie wydłużyć czas oczekiwania na takie opracowanie kartograficzne.  W przypadku budownictwa liniowego (sieci wodociągowe, linie energetyczne, tory, drogi) trwa to nawet powyżej jednego miesiąca. Warto wiedzieć, że mapy do celów projektowych muszą być wykonane w odpowiedniej skali. Jest ona dostosowana do wielkości działki i wznoszonego budynku, a także terenów wokół inwestycji – to dlatego geodeci muszą przygotować rozszerzoną inwentaryzację opisową, rysunkową, fotograficzną i pomiarową. Przepisy określają, że:

  • dla budownictwa liniowego i innych inwestycji rozciągniętych na duże obszary mapa do celów projektowych powinna mieć skalę 1:2000,
  • dla budownictwa przemysłowego i zespołów budowlanych mapa nie powinna być w skali mniejszej niż 1:1000,
  • dla budownictwa prywatnego – wznoszenia domów – skala mapy nie powinna być mniejsza niż 1:500.