recycling Przedsiębiorca
8 września 2016

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie wytwarzania odpadów

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z największych priorytetów, które przyświecają wszystkim sektorom gospodarki. Coraz większą uwagę przywiązuje się do ekologicznych metod wytwarzania energii, procesów produkcyjnych oraz recyclingu. Z tego powodu przedsiębiorcy w niemal każdej branży są prawnie zobowiązani do przestrzegania licznych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.

Różne rodzaje odpadów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001 roku, odpady można podzielić na dwadzieścia kategorii, zgodnie z ich pochodzeniem oraz procesem powstawania. Są to między innymi odpady kopalne, rolnicze i sadownicze, odpady związane z produkcją i przetwórstwem żywności, odpady chemiczne, metalowe i olejowe. Praktycznie każde przedsiębiorstwo działające w dowolnej branży generuje pewnego rodzaju odpady (takie jak baterie, tonery, odpady elektroniczne, odpady powstające w wyniku serwisowania firmowych samochodów, czyli smary i zużyte opony), z tego powodu powinny one dopełnić pewnych obowiązków administracyjnych związanych z zarządzaniem odpadami.

Obowiązki przedsiębiorcy

To, jakie obowiązki w związku z produkcją odpadów zostaną nałożone na przedsiębiorstwo, zależy od jakości i ilości wytwarzanych odpadów. Firmy, których produkcja odpadów niebezpiecznych nie przekracza 100 kg lub wytwarzają ponad 5 ton odpadów innych, niż niebezpieczne są zobowiązane do poinformowania starosty o tym fakcie oraz o sposobie zarządzania odpadami. Firmy, których produkcja odpadów niebezpiecznych przekracza 100 kg rocznie, powinny uzyskać zgodę na prowadzenie podjętej przez siebie metody gospodarowania nimi. Zgody takie wydaje marszałek województwa (jeśli działalność firmy może znacząco oddziaływać na środowisko) lub regionalny dyrektor ochrony środowiska (jeśli działalność firmy prowadzona jest na terenie zamkniętym). W pozostałych przypadkach decyzję wydaje starosta.

Obowiązek zatwierdzenia planu gospodarowania odpadami spoczywa również na firmach zajmujących się wszelkiego rodzaju robotami budowlanymi, naprawami i konserwacjami oraz przetwarzaniem odpadów azbestowych. Decyzję o wydaniu pozwolenia podejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku działalności na terenach zamkniętych, zaś w pozostałych przypadkach – marszałek województwa.

Ewidencja wytwarzanych odpadów

Prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami to nie wszystko. Przedsiębiorstwa, które obejmuje wymóg zarządzania odpadami zobowiązane są również do prowadzenia szczegółowej ewidencji produkowanych i przetwarzanych odpadów. Istnieją wyjątki od tego prawa, ewidencji nie muszą prowadzić firmy, które przetwarzają odpady na potrzeby własne lub produkują odpady określonego rodzaju (np. szkło) w określonych ilościach, podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Ponadto przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawienia sporządzonych ewidencji do marszałka województwa w określonym rozporządzeniem terminie – niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorstwo stosownej kary finansowej. Jej wysokość może wynosić maksymalnie 10 tysięcy złotych. Ewidencje odpadów należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Profesjonalnym przetwórstwem surowców wtórnych na potrzeby przedsiębiorstw zajmuje się firma Sinoma Recycling.