księgowa Przedsiębiorca
31 sierpnia 2020

Od czego zależą terminy płatności składek ZUS?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej oraz opłacenia składek ZUS za siebie oraz zatrudnionych pracowników. Płatnicy mają obowiązek uiszczenia kwoty składki w jednym z trzech podstawowych terminów: do 5., 10. lub 15. dnia każdego miesiąca. W niektórych przypadkach może jednak nastąpić przesunięcie terminu płatności, bez naliczania odsetek. Od czego zależą terminy płatności składek ZUS?

Konieczność płacenia składek ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Opóźnienie może grozić poważnymi konsekwencjami, dlatego jeśli sami nie mamy możliwości dopilnowania terminów skorzystajmy z oferty biura rachunkowego, które przygotuje deklaracje rozliczeniowe w określonym ustawowo czasie.

Terminy płatności składek ZUS

Terminy płatności zostały określone przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od rodzaju działalności termin płatności upływa innego dnia miesiąca. W pierwszej kolejności składkę opłacają jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. W ich przypadku termin płatności upływa 5. dnia następnego miesiąca. Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie zobowiązani są do opłacenia ZUS do 10. dnia każdego następnego miesiąca. Pozostali płatnicy – do 15. dnia miesiąca.

Jednocześnie w tym samym terminie konieczne jest złożenie deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportów miesięcznych. Są to dokumenty potwierdzające wysokość naliczonych składek.

Wyjątki od ustalonych ustawowo terminów

Twórcy i artyści również zobowiązani są do opłacania składek ZUS. Podobnie jak innych podatników obowiązuje ich termin do 10. dnia każdego miesiąca, jeśli opłacają składki wyłącznie za siebie lub do 15. dnia, jeśli zatrudniają również pracowników. Jeśli jednak Komisja ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców wyda decyzję o rozpoczęciu działalności późniejszą niż moment ubezpieczenia może nastąpić przesunięcie terminu płatności, bez naliczania dodatkowych odsetek.

Nieco inaczej wygląda również kwestia płatności składek w przypadku osób, które dobrowolnie opłacają ubezpieczenie zdrowotne lub jednocześnie dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne – dodaje specjalista z biura rachunkowego AKRO w Warszawie – Również wspólnicy spółek: jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych i partnerskich opłacający składki wyłącznie za siebie zobowiązani są do płatności do 15., a nie do 10. dnia następnego miesiąca. W przypadku spółek warunkiem koniecznym do zmiany terminu płatności jest zatrudnianie pracowników podlegającym ubezpieczeniom.

Termin płatności a dzień wolny od pracy

W związku z tym, że każdego miesiąca termin rozliczenia wypada dokładnie tego samego dnia może zdarzyć się, że będzie to sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku termin rozliczenia i opłacenia składek ZUS wypada w następny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Warto jednak pamiętać, że jest to ostateczny termin, dlatego jeśli 15 sierpnia wypada w sobotę to czas na zapłacenie kończy się 17 sierpnia. Opóźnienie może wiązać się z naliczeniem odsetek.

Zaksięgowanie płatności przez ZUS

Aby wpłata została uznana za terminową powinna wpłynąć na indywidualne konto płatnika składek dokładnie w dniu, w którym upływa termin płatności. Wpłata zostanie jednak uznana za terminową, jeśli w dniu, w którym upływa termin konto podatnika zostanie obciążone. Dla przykładu: wykonanie przelewu 15. dnia miesiąca późnym wieczorem obciąży konto płatnika, jednak wpłata zostanie zaksięgowana dopiero następnego dnia roboczego na koncie ZUS. Dla pewności lepiej zapłacić kilka dni wcześniej, aby środki zaksięgowały się w ostatecznym terminie płatności składek ZUS. Zwłaszcza, że opóźnienie opłacenia składek grozi nie tylko odsetkami, ale nawet wysoką grzywną.

Opłacenie składek po terminie płatności i odroczenie terminu spłaty

Warto pamiętać, że od każdej nieterminowej płatności naliczane są odsetki. W przypadku, kiedy składki nie są opłacane w terminie notorycznie płatnikowi może grozić grzywna nawet do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, w przypadku opóźnienia opłaty za ubezpieczenie dobrowolne można zostać pozbawionym świadczeń, na przykład chorobowego. Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do ZUS o przywrócenie terminu płatności, jednak każdorazowo decyzja zależy od interpretacji urzędu.

Dlatego, kiedy przedsiębiorca przewiduje problem z płatnością w terminie powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Decyzja również należy do ZUS, a zamiast odsetek konieczne jest uiszczenie opłaty prolongacyjnej za każdy dzień przedłużenia terminu. Opłata prolongacyjna wynosi 50% odsetek za zwłokę.