poswiadczanie-podpisu Przedsiębiorca
25 października 2016

Poświadczanie podpisu, czyli nadawanie podpisowi charakteru urzędowego

W celu nadania podpisowi charakteru urzędowego konieczne jest uzyskanie notarialnego poświadczenia. Oznacza to, że notariusz na podstawie przedstawionych mu dokumentów poświadcza autentyczność sygnatury danej osoby.

Jak uzyskać poświadczenie podpisu?

W celu uzyskania poświadczenia podpisu musimy udać się do notariusza z dowodem osobistym lub paszportem – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

Tylko na tej podstawie prawnik może poświadczyć autentyczność podpisu, a sposób potwierdzenia tożsamości jest również odnotowany w sporządzanym dokumencie.

Jednocześnie należy zauważyć, że samo poświadczenie podpisu przez notariusza nie nadaje dokumentowi mocy dokumentu urzędowego. Aby tak się stało, musimy nadać mu formę aktu notarialnego.

Po co poświadczać podpis?

Poświadczenie podpisu jest niezbędne w wielu rozmaitych sytuacjach, np. w potrzebie spisania pełnomocnictwa, umowy zbycia przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z o.o., przy umowach dotyczących przeniesienia praw do gruntów, wykreślenia służebności z ksiąg wieczystych, a także przy spisywaniu innych rozmaitych oświadczeń majątkowych.

Co zawiera poświadczenie podpisu?

Notarialne poświadczenie autentyczności podpisu zawiera: miejsce i dokładną datę sporządzenia dokumentu (na życzenie interesanta można uwzględnić czas co do minuty), oznaczenie kancelarii, podpis oraz pieczęć notariusza.

Opłata za poświadczenie podpisu

Tak jak każda inna czynność notarialna, również poświadczenie podpisu podlega opłacie, nie jest to jednak kwota zawrotnie wysoka, a stawka uzależniona jest od rodzaju poświadczanego dokumentu.

W przypadku poświadczania autentyczności na dokumentach, gdzie przedmiot oznaczony jest sumą pieniężną, opłata wynosi 1/10 stawki, jaką należałoby uiścić w przypadku sporządzenia aktu notarialnego na ten dokument (jednak nie więcej niż 300 zł netto). Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach to koszt 20 zł netto.