Przedsiębiorca
22 marca 2018

Prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe

Na wiele przedsiębiorstw obligatoryjnie nałożony jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Jest to na tyle skomplikowana forma rejestrowania przychodów i rozchodów, że bardzo duża liczba podmiotów gospodarczych zwraca się o jej prowadzenie do wyspecjalizowanych biur rachunkowych z certyfikatami Ministerstwa Finansów. Ważne jest to, że pełna księgowość, jako forma szerokiego monitorowania sytuacji finansowej firmy, może być wdrażana również dobrowolnie.

Czym jest pełna księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości jest znacznie bardziej skomplikowanym działaniem księgowo-rachunkowym niż w przypadku zajmowania się podatkowymi księgami przychodów i rozchodów (KPiR). Różnica pomiędzy KPiR a księgami rachunkowymi jest taka, że w pierwszym wypadku ewidencjonowane są tylko i wyłącznie przychody oraz rozchody niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego, a w drugim wszystkie ruchy finansowe wykonywane przez dany podmiot gospodarczy. Księgi rachunkowe w pełnej księgowości składają się na dzienniki, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, wykazy składników aktywów i pasywów, czy też na zestawienia obrotów i sald dla wszystkich rodzajów prowadzonych ksiąg. W celu prowadzenia księgi rachunkowej należy utworzyć szereg kont księgowych syntetycznych i analitycznych. Pozwolą nam na pełną kontrolę wszystkich zdarzeń w księgach. Olbrzymią rolę przy prowadzeniu pełnej księgowości ma wykwalifikowana kadra księgowo-rachunkowa, również z kompetencjami kadrowo-płacowymi. To dlatego wielu klientów biznesowych podejmuje współpracę z biurem rachunkowym Marty Mendyk.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości są objęte podmioty z art. 2 ustawy o rachunkowości. Są nimi między innymi spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowo-akcyjne – tego typu podmioty muszą obligatoryjnie prowadzić pełną księgowość. Podobnie jest w przypadku spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i osób fizycznych, których wartość rocznych przychodów za rok poprzedni jest co najmniej równoważna kwocie 2 milionów euro w przeliczeniu z polskiej waluty.

Cel prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość jest stosowana nie tylko do celów rozliczenia podatkowego. Ma również zadanie rejestrowania wszystkich finansowych działań podmiotu gospodarczego, który musi opracować odpowiednią politykę rachunkową. Składa się na nią określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, sposobów wyceny aktywów i pasywów, metod ustalania wyniku finansowego, a także samego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe. Warto wiedzieć, że dla niektórych podmiotów ustawa o rachunkowości przewiduje konieczność przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych.

Korzyści płynące z prowadzenia pełnej księgowości

Pełna księgowość wykorzystywana jest przez firmy dobrowolnie głównie dlatego, że dzięki niej zarząd firmy uzyskuje bardzo dużą ilość informacji na temat procesów finansowych zachodzących w strukturze przedsiębiorstwa. Dzięki sporządzonej przez biuro rachunkowe ewidencji przychodów i kosztów, a także majątku wraz ze źródłami finansowania, odpowiednie działy przedsiębiorstwa mogą ustalać spójną politykę budżetową, a także podatkową. Do zadań biur rachunkowych w związku z prowadzeniem pełnej księgowości należy również sporządzenie inwentaryzacji majątku oraz zobowiązań. Są to bardzo ważne wyznaczniki kondycji finansowej firmy.