Restrukturyzacja firmy Przedsiębiorca
19 grudnia 2020

Restrukturyzacja jako ratunek dla firmy

Każdego dnia w Polsce zostaje zarejestrowanych około 1000 firm. Wynika to z bardzo powszechnego przekonania, że własna działalność gospodarcza to najlepszy sposób rozwijania kariery zawodowej – nie ograniczają nas żadne limity zarobkowe, sami decydujemy, co chcemy robić. Jednak prowadzenie firmy wiąże się również z ryzykiem – możemy na przykład popaść w długi. Ratunkiem w takiej sytuacji jest restrukturyzacja firmy. Na czym ona polega?

Na czym polega restrukturyzacja i jaki jej cel?

Restrukturyzację firmy definiuje się jako różnego rodzaju działania, które wprowadzają zmiany w dotychczasowej organizacji przedsiębiorstwa – celem tych działań jest z kolei uchronienie zadłużonej i nierentownej firmy przed ogłoszeniem upadłości. Wachlarz możliwych do wykonania działań jest szeroki, a to, które z nich zostaną podjęte, uzależnione jest przede wszystkim od tego, w jakiej sytuacji znajduje się firma, skali jej zadłużenia, profilu działalności etc. Przykładowo: w ramach restrukturyzacji możliwe jest zamknięcie przynoszących straty działów i redukcji zatrudnienia, zmiana sposobu zarządzenia firmą bądź też sprzedaż majątku. Restrukturyzacja firmy może zostać przeprowadzona wyłącznie po zawarciu układu z wierzycielami i uzyskaniu zgody sądu.

Kto może dokonać restrukturyzacji?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone przez:

  • Przedsiębiorców – czyli, zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym, osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnie nieprowadzące działalności gospodarczej
  • Wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • Wspólnicy spółki partnerskiej.

Restrukturyzacji nie mogą przeprowadzić między innymi Skarb Państwa, banki krajowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Plan restrukturyzacji i rodzaje postępowań

Jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, restrukturyzacja może być przeprowadzona wyłącznie za zgodą sądu. Aby ją uzyskać, konieczne jest przedstawienie planu restrukturyzacji – pomoc w jego sporządzeniu oraz oferuje kancelaria radcy prawnego Beaty Kotuli. Plan restrukturyzacji musi zawierać informacje na temat stanu finansowego firmy, strategii działań restrukturyzacyjnych oraz sposobów spłaty zadłużenia. Restrukturyzację można przeprowadzić w jednym z czterech rodzajów postepowań:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • Postepowanie układowe
  • Przyspieszone postępowanie układowe
  • Postępowanie sanacyjne

Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego leży w gestii dłużnika, jednak w wyborze tym należy kierować się istotnymi przesłankami na temat sytuacji firmy. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu przewidziane jest dla firm w początkowych fazach kryzysu, postepowanie sanacyjne zaś dla firmy w bardzo poważnym kryzysie finansowym. Przed podjęciem decyzji co do rodzaju postepowania warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.