Przedsiębiorca
24 maja 2019

Rodzaje spółek

Niekiedy forma prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przestaje wystarczać. Wtedy warto pomyśleć o założeniu spółki. W Polsce są tworzone w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeksie spółek handlowych z 15 września 2000 r. Wśród nich można wyróżnić spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne. Dowiedz się o nich więcej.

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. Pierwsze z nich oparte są na więzi zachodzącej między jej wspólnikami. Natomiast spółki kapitałowe to forma organizacji podmiotów gospodarczych, której najistotniejszym elementem jest majątek spółki.

Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółkę jawną – tworzy ją zwykle niewielka liczba wspólników. W swojej nazwie musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego z nich. Umowa tej spółki powinna być sporządzona w formie pisemnej. Następnie wymagana jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku egzekucji wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości odzyskania wierzytelności z zasobów spółki.
  • spółki partnerskie – zawiązywane są przez osoby, które prowadzą wolne zawody. Każdy ze wspólników odpowiada swoim majątkiem osobistym za wierzytelności spółki, ale tylko takie, które nie są związane z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu.
  • spółkę komandytową – zostaje ona zawiązana przez przynajmniej dwie osoby. Jedna z nich jest komandytariuszem i odpowiada za zobowiązania spółki tylko do sumy komandytowej. Natomiast druga z nich – komplementariusz – za wierzytelności odpowiada całym swoim majątkiem. Komplementariuszem może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • spółka komandytowo-akcyjna – składa się z przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi akcjonariuszem. Musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości minimum 50 000 złotych. Tylko komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Do spółek kapitałowych należą:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – za wierzytelności tej spółki nie odpowiadają jej wspólnicy. Mogą być one egzekwowane jedynie z majątku spółki. Kapitał zakładowy musi wynosić przynajmniej 5 000 zł. Jej założenie wymaga sporządzenia aktu notarialnego – umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są sporządzane m.in. przez Kancelarię Notarialną Tomasza Zapart w Katowicach
  • spółka akcyjna – do jej zawiązania jest wymagany kapitał minimum 100 000 złotych. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jej statut musi być sporządzony również w formie aktu notarialnego.

Spółka cywilna

Spółki tego rodzaju nie posiadają osobowości prawnej. Są zawiązywane przez osoby posiadające zarejestrowane działalności gospodarcze. Jej wspólnikiem może być także spółka jawna. W treści umowy określany jest wspólny cel gospodarczy zakładających ją osób. Wspólnicy zobowiązują się także do wykonywania konkretnych działań. Każdy ze wspólników jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki. Za wszelkie zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają zarówno majątkiem wspólnym, jak i osobistym.