Przedsiębiorca
17 grudnia 2018

Umowa alimentacyjna sporządzana w kancelarii notarialnej

Prawo umożliwia dzisiaj regulowanie sprawy alimentów na dziecko, poprzez wyrok sądowy po przeprowadzeniu postępowania sądowego o alimenty, w modelu ugody sądowej w toku procesu o alimenty lub w postępowaniu pojednawczym/mediacyjnym, a także w drodze umowy zawieranej pomiędzy rodzicami wspólnego, małoletniego lub uczącego się potomstwa. Trzecie rozwiązanie jest najbardziej korzystne czasowo i finansowo, ponieważ nie angażuje bezpośrednio wymiaru sprawiedliwości. Rodzice podpisują bowiem umowę alimentacyjną/umowę o ustalenie obowiązku alimentacyjnego w kancelarii notarialnej.

Sporządzanie umowy alimentacyjnej

Obecnie przy zawieraniu umowy alimentacyjnej, należy przestrzegać tego, aby jej treść nie sprzeciwiała się przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego, a także właściwości stosunku prawnego. Warto przy tym wiedzieć, że rodzice sporządzający w kancelarii notarialnej tego typu akt notarialny, mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania. Może to być między innymi stosunek, w którym jedna strona jest zobowiązana, a druga tylko uprawniona. Sama umowa powinna zaś składać się bezsprzecznie z:

  • określenia danych personalnych osoby uprawnionej (dziecka) i jej reprezentanta, np. matki, jako przedstawiciela ustawowego,
  • określenia danych personalnych osoby zobowiązanej,
  • określenia sposobów dokonywania płatności, wraz z terminami oraz kwotą,
  • określenia zasad ustania umowy, bądź możliwości zmiany warunków jej postanowień,
  • określenia zasad obowiązujących przy zwłoce w uiszczania kwot alimentów,
  • podpisów stron.

Warto przy tym wiedzieć, że w przypadku zmiany postanowień danej umowy, wymaga się zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności, jeżeli strony w tej właśnie formie zawarły samą umowę alimentacyjną. Ze sporządzonego aktu notarialnego notariusz może wydawać stronom nieograniczoną ilość wypisów.

Zalety umów alimentacyjnych

Umowy alimentacyjne są bardzo korzystne dla obu stron. Dzięki nim można zaoszczędzić czas na przejście przez długotrwałe postępowanie sądowe, a także można wyeliminować opłaty zastępstwa procesowego, w przypadku korzystania z usług adwokatów. Umowy alimentacyjne pozwalają także na zatrzymanie eskalacji konfliktu między rodzicami dziecka, co stwarza możliwość budowy prawidłowych relacji. Jest to bardzo ważne dla wychowania wspólnego potomstwa, któremu bezsprzecznie należy zapewnić bezpieczeństwo, nie tylko finansowe. Istotne jest także to, że profesjonalnie sporządzone umowy alimentacyjne będą zawierały również odpowiednie klauzule zabezpieczające wszystkie interesy dziecka. Mowa między innymi o możliwości wszczęcia egzekucji komorniczej, w przypadku niepłacenia alimentów przez stronę zobowiązaną.

Dokładny zakres umowy alimentacyjnej, a także instrukcje, w jaki sposób ją zawierać, uzyskać można w kancelariach notarialnych wyspecjalizowanych, między innymi w prawie rodzinnymi. Polecanym notariuszem jest Łukasz Górski, którego Kancelaria notarialna działa w Warszawie.