mierniki stężenia metanu Przedsiębiorca
30 maja 2022

W jaki sposób działają metanomierze?

Zagrożenie metanowe w kopalniach jest najpoważniejszym czynnikiem zagrażającym pracującym górnikom i infrastrukturze kopalni. Dlatego też monitorowanie stężenia metanu musi być prowadzone atestowanymi czujnikami w sposób ciągły. Do detekcji i pomiaru stężenia tego wybuchowego gazu stosuje się metanomierze. Dowiedz się, jak ich obecność zapobiega wybuchom i jak działają.

Jakie zagrożenie stwarza metan w kopalni?

Zagrożenie metanowe jest zjawiskiem pochodzenia naturalnego i występuje najczęściej w kopalniach węgla. Spowodowane jest pojawieniem się w wyrobiskach kopalni wysokiego stężenia metanu. Ten niebezpieczny gaz występuje w zakładach górniczych pod dwoma postaciami. W formie swobodnej gromadzi się i utrzymuje w szczelinach i wolnych przestrzeniach. Drugim źródłem metanu jest sam węgiel, który w sposób fizyczny i chemiczny łączy się z metanem. Gromadzenie się metanu może mieć różny przebieg, od powolnego uwalniania się, aż po gwałtowny wypływ, a nawet nagły wyrzut gazu. Jak wyjaśniają specjaliści dostawcy urządzeń elektroniki przemysłowej Emag-Serwis z Katowic, który zajmuje się systemami bezpieczeństwa dla górnictwa, metan wypiera tlen z atmosfery, co uniemożliwia prawidłowe oddychanie. Jeszcze większym zagrożeniem jest łatwopalność metanu, który w odpowiednich proporcjach z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową o potencjalnie dużej energii.

Niezawodne mierniki metanu

Profilaktyka metanowa w kopalniach prowadzona jest z wykorzystaniem dokładnych mierników stężenia metanu. Zgodnie z dyrektywą ATEX metanomierze spełniać muszą  wymagania dotyczące wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Metanomierze umożliwiają ciągłe i skuteczne  monitorowanie stężenia metanu w powietrzu. Charakteryzują się wysoką dokładnością pomiarów i krótkim czasem odpowiedzi. Pomiar realizowany jest poprzez półprzewodnikowy detektor pellistorowy gazu oraz mostek konduktometryczny. Pellistor umożliwia pomiar metanu o stężeniu do 5%, natomiast mostek konduktometryczny w zakresie stężania gazu od 5 do 100%.

Dobrym przykładem profesjonalnego urządzenia jest metanomierz DCH. Umożliwia ciągły monitoring stężenia metanu w powietrzu, wysoką dokładność pomiarów, krótki czas odpowiedzi i transmisję danych po linii zasilania. Głowica czujnika może być umiejscowiona na obudowie lub wyposażona w przewód o długości do 30 m zabezpieczony wymiennym filtrem. DCH ma dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego poziomu metanu oraz diodę LED na górze obudowy, która sygnalizuje, gdy poziom stężenia przekroczy wartość alarmową.