testament Przedsiębiorca
15 marca 2018

Jak wygląda sporządzanie testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu to ważna decyzja, która zaważy na życiu spadkobierców. Z tego powodu warto nie tylko dobrze przemyśleć kwestię dziedziczenia majątku i wyznaczyć odpowiednie do tego osoby, jak i sporządzić testament w sposób nie budzący wątpliwości. Najpewniejszym na to sposobem jest dokonanie tego u notariusza. Na czym to polega?

Testament u notariusza – jak to zrobić?

Chociaż testament może mieć różne formy i nie wymaga poświadczenia notariusza, to jednak taki dokument w formie aktu notarialnego jest najbezpieczniejszym, bo praktycznie niepodważalnym sposobem na precyzyjną realizację ostatniej woli. Aby sporządzić testament u notariusza, należy posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, nie być ubezwłasnowolnionym, a także mieć pełną świadomość i wolę sporządzenia dokumentu. Na spotkanie z notariuszem należy przygotować odpowiednie dokumenty i dane osobowe zarówno osoby spisującej testament, jak i spadkobierców. Notariusz bada i spisuje ostatnią wolę w sposób precyzyjny oraz poprawny pod względem formalnym, a następnie odczytuje tak przygotowany testament. Kiedy osoba wyrażająca ostatnią wolę zgodzi się z treścią dokumentu, składa na nim swój podpis. Testament podpisany jest również przez przygotowującego go notariusza. Za tak sporządzony dokument uiszcza się opłatę od 50 do 150 zł. Oryginalne pismo zostaje następnie zabezpieczone w kancelarii notarialnej.

Co zawiera testament?

Jakie sformułowania oraz zagadnienia powinny zostać uwzględnione w testamencie? Na to pytanie odpowiada pracownik reprezentujący kancelarię notarialną prowadzoną przez notariusza Artura Pędrackiego z siedzibą w Rybniku: Testament zawiera ostatnią wolę testatora, czyli spadkodawcy. Niezbędnymi elementami testamentu pod kątem formalnym są podpis i data spisania dokumentu. Pod względem treści, testament powinien omawiać kwestie tzw. masy spadkowej, czyli dziedziczonego majątku, np. kwoty pieniędzy czy nieruchomości ze wskazaniem osób, które te dobra odziedziczą. Ponadto w testamencie mogą być również zawarte zapisy, czyli dyspozycje testatora obligujące spadkobierców do spłaty określonych świadczeń, a także polecenia, a więc obowiązki nałożone na wskazane przez testatora osoby w formie konkretnych wymaganych od nich działań. Warto przy tym zaznaczyć, że zarówno spadkobierców, jak i zapisobiorców, może być wielu, a testator ma prawo dowolnie rozdzielić pomiędzy nich swój majątek. Należy też pamiętać, że testament zawsze można u notariusza zmienić, a także odwołać.