magazynowanie-towaru Przedsiębiorca
1 lutego 2019

Zasady magazynowania towarów

Magazynowanie towarów odbywa się obecnie nie tylko w magazynach przyzakładowych, ale też w ogromnych centrach logistycznych, gdzie na jednej przestrzeni lokuje się często zupełnie odmienne towary. Jak nad tym zapanować? Prawo stara się regulować kwestie związane z magazynowaniem, aby było bezpieczne i zapewniało sprawną pracę. Jakie są zasady magazynowania towarów?

Przepisy regulujące magazynowanie towarów

Najważniejszym aktem prawnym mającym zastosowanie w pracy magazynów jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W dokumencie tym skupiono się przede wszystkim na tym, jakich obowiązków musi dopełnić pracodawca zatrudniający osoby w magazynie, aby miejsce to nie stwarzało zagrożenia. Ponadto określono sposób składowania i jego maksymalną wysokość, która powinna być uzależniona z jednej strony od możliwości obiektu, z drugiej od tego, co jest w nim magazynowane.

Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę w magazynie? Odpowiada ekspert z firmy Net-Cargo:

Jeśli towary są składowane na regałach, trzeba pilnować, aby nie przekroczyć maksymalnego udźwigu. Składowane towary nie mogą przeciążać ani regału, ani poszczególnych półek. Także nawierzchnia magazynowa ma swój dopuszczalny udźwig. Wartości te są określane przez producentów regałów magazynowych i wykonawców obiektu.

W magazynie bardzo ważne są nie tylko regały i inne miejsca składowania, ale też przestrzeń między nimi. Szlaki komunikacji wewnętrznej i odstępy między regałami powinny umożliwiać sprawne poruszanie się po magazynie ludziom oraz wózkom widłowym i innym pojazdom używanym w magazynie. Trasy powinny być oznakowane, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów niebezpiecznych.

Co jeszcze wpływa na bezpieczeństwo w magazynie?

Przepisy dotyczące magazynowania towarów muszą być znane wszystkim osobom poruszającym się po magazynie. Zasady bezpieczeństwa należy umieścić w dobrze widocznym miejscu, podobnie jak opis dróg ewakuacji czy instrukcje przeciwpożarowe.

Wpływ na bezpieczeństwo w magazynie ma też sposób przechowywania towarów. Szczególnie dotyczy to towarów niebezpiecznych, płynnych, sypkich i wielkogabarytowych oraz o nieregularnych kształtach. Odpowiednie zabezpieczenie i ulokowanie chroni nie tylko magazynowany towar, ale też osoby, które przy nim pracują.

Newralgiczne momenty  pracy w magazynie to załadunek, wyładunek i transport towarów. Jeśli jest przenoszony ręcznie, pracownik nie może dźwigać więcej, niż przewidują przepisy (odmienne dla kobiet i mężczyzn). Trzymanie ładunku blisko przy ciele, odpowiednio stabilny chwyt i pełny strój roboczy podnoszą bezpieczeństwo. Jeśli transport odbywa się przy użyciu pojazdów, mogą go wykonywać tylko osoby z uprawnieniami.

Zasady załadunku i wyładunku są odmienne dla poszczególnych typów towarów. Niemniej zawsze czynności te powinny odbywać się pod nadzorem. Dzięki temu trudniej o nieprawidłowości, a w razie wypadku można szybko uzyskać pomoc.