Prawnik Przedsiębiorca
5 marca 2018

Zastępstwo procesowe i zastępstwo pozasądowe oferowane przez radców prawnych

Zastępstwo procesowe regulowane jest w art. 750 Kodeksu cywilnego i traktowane jest, jako umowa o świadczenie usług. Jej najważniejszym punktem jest udzielenie mocodawcy odpowiedniego pełnomocnictwa, które musi być spisane w formie umowy zlecenia lub w niektórych przypadkach, jako karta ewidencyjna. Dopiero po podpisaniu stosownej umowy oraz udzieleniu pełnomocnictwa, wybrany przez klienta adwokat bądź radca prawny uzyskuje możliwość wykonywania prawnego i legalnego zastępstwa procesowego. Warto również dowiedzieć się, czym jest tak zwane zastępstwo pozasądowe.

Czym jest zastępstwo procesowe i w jakich sprawach może być ono zastosowane?

Zastępstwo procesowe jest niczym innym jak reprezentowaniem klienta oraz jego racji stanu w sprawach postępowania sądowego z różnych gałęzi prawa. Umożliwia ono przedstawicielstwo we wszystkich łączących się ze sprawą czynnościach procesowych. Adwokat, bądź radca prawny, reprezentuje zatem klienta w trakcie procesu, dbając o prawidłowe wdrażanie ustalonej wcześniej linii oskarżenia bądź obrony. Według prawa kancelarie prawnicze mogą świadczyć usługi prawne zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych, upadłościowych, zabezpieczających, arbitrażowych, czy egzekucyjnych. Tego typu obsługę prawną oferuje między innymi Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej, która zapewnia zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym.

Zastępstwo pozasądowe

W wielu sprawach prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa administracyjnego czy prawa gospodarczego można zastosować tak zwane zastępstwo pozasądowe. Jest ono związane ze sprawami prawnymi, które nie wymagają – przynajmniej na początku drogi prawnej – zaangażowania sądu w rozstrzygnięcie problemu. Mowa tutaj o takich sprawach jak ugody pracowników z pracodawcami, ugody z ubezpieczycielami, sprawy dotyczące alimentów bądź podziałów majątku. Pomimo, iż zastępstwo pozasądowe nie jest związane z przedstawicielstwem podczas wszczętych procesów sądowych, wymaga wysokich kompetencji radców prawnych. Mowa tutaj o tak zwanych kompetencjach miękkich dotyczących negocjacji. Są one szczególnie potrzebne w sprawach mediacyjnych pomiędzy stronami – np. podział majątku, czy rozwód – a także przy negocjacjach z kontrahentami. To dlatego podmioty gospodarcze, zanim rozpoczną współpracę z daną kancelarią radców prawnych, sprawdzają, czy jest ona kompetentna w sprawach prawa gospodarczego i administracyjnego. Zastępstwo pozasądowe to również pełnomocnictwa w reprezentowaniu klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej. Specyfikacja pracy radców prawnych nie polega bowiem tylko na działaniach sądowych i sporządzaniu pism procesowych. Rosnąca świadomość obywateli powoduje, że wiele umów cywilnoprawnych, a także handlowych, jest podpisywana po konsultacjach z radcami prawnymi.